Tolerantie en de Nashville-verklaring

Vanmorgen was dominee Maarten Klaassen op Radio 1. Aanleiding was de weigering van de kerkenraad uit Gorinchem om hem te ontvangen als voorganger tijdens de eredienst van komende zondag na zijn rol rondom de Nederlandstalige Nashville-verklaring. Tijdens dit interview merkte dominee Klaassen onder andere op dat de reactie op het initiatief rondom de Nederlandstalige Nashville-verklaring aantoont dat Nederland niet c.q. steeds minder een tolerant land is.

 

Eerst de intentie van de Nashville-verklaring

Tijdens het interview nam dominee Klaassen afstand van de suggestie dat de Nashville-verklaring homo-onvriendelijk is. Laat ik dat weerleggen met korte samenvatting (u kunt de volledige tekst teruglezen op https://nashvilleverklaring.nl/nashvilleverklaring-nl/):

 

·         De opstellers wijzen het homohuwelijk af (artikel 1);

 

·         De opstellers ontkennen dat het de bedoeling van de schepping is dat mensen zichzelf zien als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit (artikel 7);

 

·         De opstellers geven aan homo’s een rijk en vruchtbaar leven kunnen leiden als ze een rein leven leiden en dat seksuele aantrekkingskracht tot mensen van hetzelfde geslacht geen onderdeel is van de schepping (artikel 8);

 

·          De opstellers geven aan dat de zonde zorgt voor deze ‘misvorming van seksuele verlangens’ (zowel bij homo’s als hetero’s) (artikel 9);

 

·         De opstellers geven aan dat goedkeuren van homoseksuele onreinheid of transgenderisme zondig is en de goedkeuring hiervan geen moreel neutrale zaak is waarover christenen van mening mogen verschillen (artikel 10);

 

·         De opstellers geven aan dat de genade van God de mens voldoende in staat stelt om zondige verlangens te doden en te leven op de juiste wijze (artikel 12) en ‘dit verkeerde zelfverstaan te verloochenen’ en een regulier bestaan te aanvaarden;

 

·         Tenslotte geven de opsteller in artikel 14 aan dat het eeuwig leven alleen is weggelegd voor allen, die zich bekeren tot bovenstaande standpunten.

  

Voor de goede orde: in artikel 3 wordt wel helder gemaakt dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Dit is een opvallend vrouwvriendelijk aspect, maar dat terzijde.

  

Vervolgens het nut van tolerantie

Ik ben een redelijk radicaal liberaal en wat mij betreft geeft de vrijheid van meningsuiting dan ook de ruimte om deze verklaring uit te geven. In lijn daarmee stel ik ook vast dat iedereen vrij is, zolang je de vrijheid van een ander niet beperkt. Waar de één vrijheid van meningsuiting heeft hebben alle anderen de vrijheid van meningsuiting om kenbaar te maken dat hun vrijheid wordt beperkt.

  

Tolerantie betekent in mijn ogen niet dat je alles van iemand anders moet accepteren. Tolerantie is feitelijk de vrijheid van meningsuiting voor zij die zich aangesproken voelen door anderen om op die manier kenbaar te maken, dat die anderen hun vrijheid beperken. Door dit helder te adresseren ontstaat er in principe een basis om standpunten uit te wisselen, zodat men respect voor elkaars vrijheid kan ontwikkelen.

  

In dit geval is het niet meer dan logisch, dat de lhbt-gemeenschap (en allen, die de lhbt-gemeenschap de vrijheid gunt om zichzelf te zijn) de behoefte heeft om aan te geven dat de opstelling van deze ondertekenaars hen beperkt in de mogelijkheid om zichzelf te zijn. Dit kan ook niet door de opstellers van de verklaring ontkent worden, want er staat letterlijk in dat het de plicht is van alle lhbt-er’s om hun geaardheid te ontkennen en te onderdrukken. Er staat ook dat het zondig is voor hetero’s om homoseksualiteit goed te keuren.

  

Juist door de wederzijdse vrijheid van meningsuiting ontstaat hoor en wederhoor. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het moeilijke in deze discussie is nu, dat de opstellers van de Nashville-verklaring niet uitgaan van hun eigen mening, maar zich beroepen op het woord van God als een onafhankelijke waarheid.

  

Nu kan ik stellen dat het aanmatigend is voor mensen om te bepalen wat God heeft willen leren, maar ik ben zelf niet-gelovig en het is daarom even aanmatigend voor mij om me in deze religieuze discussie te mengen. Dit wil ik dan ook doen al ben ik wel blij dat vele predikanten het – net als ik – spijtig vinden dat de Bijbel op deze manier wordt uitgelegd c.q. opgelegd.

  

Voor mij als liberaal blijft de opmerking over dat waar de één niet tolerant kan zijn naar een ander de mogelijkheid voor een gelijkwaardige uitwisseling van gedachten teniet wordt gedaan. Laten wij daarom blijven vechten voor een vrije samenleving waarin iedereen zijn of haar mening naar buiten kan brengen. Het is een samenleving waarin je je gekwetst kunt voelen, maar vooral een samenleving waarin je jezelf kunt zijn én een samenleving waarin je ook de steun kunt voelen van velen, die je wel accepteren zoals je bent. Zoals mijn steun.

  

Met liberale groeten,

 

Peter Lamberts