Theo: het agrarische gezicht van de VVD

Een selectie van punten uit ons verkiezingsprogramma (par. 2.1)

  • De VVD vindt de agrarische sector zeer belangrijk. Zowel vanuit het oogpunt van economische waarde als vanuit het oogpunt van milieu;
  • De VVD zet zich bij de verschillende overheden in Nederland in voor meer stabiliteit rondom de regelgeving voor de agrarische sector. Ze maakt hierbij gebruik van goede contacten met VVD-er’s in Provinciale Staten, Tweede Kamer en Europees Parlement;
  • De VVD wil het gebied ten westen van de lijn Voorthuizen/Barneveld/Ede inzetten als grote groene buffer als woon, natuur en recreatiegebied. Bestaande bedrijven moeten zich daarin kunnen blijven ontwikkelen.
  • De nieuwe omgevingswet zorgt voor meer algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen. De VVD is hier sterk voorstander van;
  • De nieuwe omgevingswet maakt het mogelijk om lokale problemen lokaal op te gaan lossen. Ook hier is de VVD een sterk voorstander van.
  • De VVD zet zich er voor in, dat de gemeente met deze wet in de hand geen strengere normen en regels lokaal toepast dan landelijk zijn opgesteld (landbouw, Ruimtelijke Ordening, Milieu , enz.).

Theo Bos is gespecialiseerd in de omgevingswet

 

 De nieuwe omgevingswet zal grote impact hebben op de gemeentelijke organisatie en haar omgeving. Het doel van de wet is:

 

·         vereenvoudiging van regelgeving door ruim 30 wetten op te laten gaan in één nieuwe omgevingswet

·         de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen

·         duurzame projecten  te stimuleren.

·         gemeente, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstelling.

  

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels  gelden in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is 'JA mits' in plaats van 'NEE tenzij' Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.

  

Willen burgers of bedrijven straks een project of activiteit starten? Dan hoeven zij nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket. Dan neemt één van de bestuurslagen (gemeente, provincie, waterschap) de leiding. Dit is makkelijker voor de aanvrager en kan ook sneller worden afgehandeld.Vlogs van Theo