VVD Barneveld - verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Inleiding

Wij willen leven in een omgeving…

1      ... Waar het prima leven is  

1.1        … Waar je goed en betaalbaar kunt wonen 

1.2        … Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool gewoon werkt 

1.3        … Waar je kunt genieten van de natuur 

1.4        … Waar vervoer van A naar B vlot gaat 

2       … Waar ruimte is voor eigen initiatief

2.1       … Waar inwoners en ondernemers volop de ruimte krijgen

2.2       … En waar duurzaamheid óók in het teken staat van ondernemen

3      … Waar iedereen meedoet

3.1       … Waar je met plezier aan het werk bent

3.2       … Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan

3.3       … Waar iedereen goede zorg krijgt

3.4       … Waar ruimte is voor sport

3.5       … Waar aandacht is voor kunst en cultuur

3.6       … En waar vluchtelingen zich blijven ontwikkelen

4      … Waar je je veilig voelt

4.1       … Waar veiligheid heel normaal is

4.2       … En waar criminelen hard worden aangepakt

5      … Waar de gemeente er voor ons is

5.1       … Waar de overheid dienstbaar en modern is

5.2       … Waar de overheid je niet in de weg zit

5.3       … En waar de gemeente zuinig en zinnig met je belastinggeld omgaat

 

Inleiding

  

De VVD Barneveld is een lokale, liberale partij. Een partij die gelooft in mensen, hun vrijheid en hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen. In alle kernen van de gemeente Barneveld zijn het de mensen,  maatschappelijke organisaties  en de bedrijven die de samenleving maken en die een overheid kiezen die daarbij past. De VVD heeft liberale uitgangspunten.

  

Veel beleidsterreinen van een gemeente worden bepaald door lokale, provinciale en / of landelijke ontwikkelingen.  De VVD is een lokale partij met ingangen bij provinciale en landelijke besturen. Door onze contacten in Barneveld, Arnhem én Den Haag (en waar nodig ook in Brussel) zijn wij er de afgelopen 3 periodes als bestuurderspartij in geslaagd om veel te realiseren voor een sterk en duurzaam Barneveld.

  

Als lokale partij kun je veel doen voor sport- en cultuurverenigingen. Ook bepaal je als gemeentelijke overheid de staat van bijvoorbeeld schoolgebouwen. In de afgelopen 12 jaar is er veel van de eerder beloofde investeringen in schoolgebouwen en sportvelden (in alle kernen) financieel mogelijk gemaakt. Daarnaast is er veel gedaan aan het verhogen van de gezelligheid in de verschillende kernen en worden er geregeld culturele en sportactiviteiten georganiseerd in het centrum van Barneveld en Voorthuizen. Een eerdere belofte voor bijvoorbeeld een nieuw overdekt zwembad in Voorthuizen is ook gerealiseerd en over twee jaar rijden we over een rondweg om Voorthuizen.

  

Samen met de andere partijen in de coalitie is er veel bereikt waar we trots op zijn. We willen deze ontwikkeling graag doortrekken in de komende 4 jaar.

  

Veel andere onderwerpen worden (mede) geregeld met behulp van hogere overheden en de VVD heeft hier volop contact mee en gebruikt deze contacten om Barneveld vooruit te helpen. Op bijvoorbeeld de volgende onderwerpen is samenwerking met andere overheden nuttig voor de lokale ontwikkelingen:

 

ü  Landbouw, recreatie & toerisme

        ü  Ruimtelijke ordening en omgevingskwaliteit

        ü  Mobiliteit en bereikbaarheid;

        ü  Economische planvorming;

        ü  Financiën;

        ü  Welzijn en zorg.

  

Ook de komende vier jaar wil de VVD zich inzetten op verschillende niveaus om te zorgen dat het welzijn en de welvaart in Barneveld op een hoog niveau blijft.

Naar boven

 

1      … Waar het prima leven is

 

1.1      … Waar je goed en betaalbaar kunt wonen

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is een plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis en een omgeving die bij je passen. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis en de juiste omgeving kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen.

  

)          De VVD vindt dat gestreefd moet worden naar substantieel deel eigen-bouw-woningen met voldoende differentiatie. Alle inkomensgroepen moeten prettig kunnen wonen.

 

)          De VVD is voorstander van een adequaat aanbod aan huurwoningen. Met name het gebrek aan duurdere huurwoningen voorkomt een goede doorstroming waardoor geen  goedkope huurwoningen vrijkomen. De gemeente gaat in overleg met de woningstichting en (institutionele) beleggers in gesprek om tot een andere verdeling te komen.

 

)          Het is belangrijk dat nieuwbouw toekomstgericht is. We willen aardgasvrije nieuwbouw stimuleren en we ondersteunen, al dan niet particuliere, initiatieven in Barneveld om ook de bestaande bouw aardgas vrij te maken. Wij zijn voorstander van verduurzaming van bestaande bouw.

 

)          De VVD vind dat 1% van de te bouwen woningen in Barneveld in het exclusieve segment moeten komen. Deze doelgroep is nu aangewezen op het buitengebied.

 

)          De VVD vindt dat er meer gebouwd moet worden voor ouderen (met daarbij ook aandacht voor woon/zorg-concepten), ook in het hogere segment, met name in de vorm van appartementen. Dit bevordert doorstroming.

 

)          Voor de ontwikkeling van (bouw)gronden, willen we kansen bieden aan innovatieve ondernemers en projectontwikkelaars. Wij willen projectontwikkelaars en/of bouwers niet langer afremmen met gedetailleerde beeld- en kwaliteitsplannen. Leidend is een beperkt programma van eisen. Dat biedt meer ruimte voor creativiteit.

 

)          Een initiatief waarbij particulieren gezamenlijk investeren in de nieuw- of verbouw van woningen middels een vereniging, coöperatie of collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), stimuleren wij.

 

)          Wij vinden dat inwoners regels uit een bestemmingsplan en een bouwbesluit eenvoudig digitaal moeten kunnen inzien als zij hun woning willen veranderen.

 

)        De VVD juicht het toe als sprake is van een goed evenwicht in een woonwijk door spreiding van jongeren, gezinnen en ouderen om de wijk vitaal te houden.

 

)        De VVD wil dat er bij ontwikkeling van nieuwe woonwijken rekening wordt gehouden met inwoners die hun onderneming van huis uit beoefenen.  Doorgroeien tot enkele werknemers  stelt b.v. eisen aan het aantal parkeerplaatsen.

 

)          In de ontwerpfase van een wijk of gebied wordt (toekomstige) bewoners de mogelijkheid geboden om mee te denken met de (her)ontwikkeling van nieuwe of bestaande gebieden.

 

)          Bij de inrichting van nieuwe maar ook bestaande openbare ruimten willen we dat er ruimte is voor kinderen om te spelen en te leren.

 

)          Indien de beschikbare ruimte bij een woning dat toelaat, moet plaatsing van een aparte en zelfstandige woonunit voor de ouder of de mantelzorger tijdelijk mogelijk zijn. Mantelzorg die door naaste familie wordt verleend, wordt hiermee gestimuleerd.

 

)          Wij willen dat generatie wonen makkelijker te realiseren wordt. De VVD spant zich ervoor in om regels hierover te versoepelen.

 

)          Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen.

 

)          Bij voorzieningen in wijken zijn we voorstander van multifunctionele gebouwen waar echt behoefte aan is, waar oud en jong elkaar kunnen ontmoeten. Dit kan ook een zogenaamde pop-upruimte zijn.

 

)          De VVD is voor minder verharding van de openbare ruimte en meer groene stroken. Dit resulteert in lagere onderhoudskosten en meer biodiversiteit.

 

)          De VVD vindt dat er voldoende groen (en goed onderhoud) moet zijn in nieuwe woonwijken. Hetzelfde geldt voor speelgelegenheden en parkeerplaatsen;

 

)          Specifiek voor Voorthuizen is er sprake van te weinig groen in het centrum van het dorp. De VVD wil zich er voor inzetten dat hier verandering in komt.

 

Naar boven

1.2      … Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool gewoon werkt

  

We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Zowel de gemeente als iedere inwoner heeft hierin een rol. Wij vinden het goed dat de gemeente het schoonhouden van de eigen buurt  stimuleert.

  

)          De gemeente gaat verrommeling van wijken tegen. Zwerfvuil, vuilnis rond afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. De kosten worden zoveel mogelijk verhaald op de veroorzaker.

 

)          De gemeente stimuleert de circulaire economie. Dat is een economie waarin gebruikte grondstoffen en producten zoveel mogelijk opnieuw gebruikt worden.

 

)          We zijn voor de efficiëntste manier van afval scheiden. Afvalvermindering aan de bron moet worden gestimuleerd, maar we moeten uitkijken dat we er niet in doorslaan. De VVD ziet meer voordelen in nascheiding dan in bronscheiding: minder afvalcontainers (kliko’s) aan huis en minder kosten voor inwoners en gemeente. Het nieuw ingezette afvalbeleid geven we de ruimte om zich te bewijzen. We willen dit na een jaar evalueren. Deze ervaringen kunnen we gebruiken voor het voortzetten dan wel aanpassen van het inzamelen van afval.

 

)          Wij willen betere samenwerking tussen gemeente en waterschappen om naar maatregelen te zoeken die wateroverlast en verdroging tegengaan.

 

Naar boven

1.3      … Waar je kunt genieten van de natuur

 

In Barneveld zijn natuur, landschap en landbouw met elkaar verweven. Het is onze rijkdom. Het evenwicht tussen deze drie verdient daarom continu onze aandacht. Keuzes hierin maken wij samen met de omliggende gemeenten en in afstemming met de provincie. De nieuwe Omgevingswet geeft ruimte om in de regio meer regie te krijgen. Wij willen hier geen extra regels bovenop de Europese, nationale en Gelderse regels. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen heel goed hand in hand gaan.

  

)          Woningen op parken met een recreatieve functie zijn niet bedoeld voor permanente bewoningen. Beperkingen hieromtrent moeten vóóraf duidelijk zijn. Tijdig handhaven op basis van de vooraf gestelde regels voorkomt onzekere situaties voor eigenaren en/of bewoners.

 

Naar boven

1.4      … Waar vervoer van A naar B vlot gaat

  

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is dan ook één van de kerntaken van de gemeente.

  

)          Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer in het wegennet optimaal is. Barneveld kent veel cruciale knelpunten (zoals de kruising A1 en A30), waar het verkeer goed moet kunnen doorrijden. De lobby voor het zo spoedig mogelijk realiseren van een volledig verkeersplein A1/A30 wordt met kracht doorgezet.

 

)          Om het dichtslibben van het wegennet in onze gemeente tegen te gaan willen we werken aan een gemeente-overstijgende visie op de totale bereikbaarheid

 

)          De VVD is voor een extra station voor een natuurtransferium bij Stroe

 

)          De VVD is voor specifieke ontwikkelingen op station Barneveld-Noord

 

)          De VVD is voor betere voorzieningen (aansluiting, frequentie, kwaliteit) van de Valleilijn

 

)          De VVD is voorstander van een intercity-stop na realisatie van de Harselaartunnel

 

)          De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. We zijn voorstander van initiatieven waarmee inwoners en politie samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes).

 

)          Goed, gemakkelijk en klantvriendelijk kunnen parkeren, ook voor eigen inwoners, is van groot belang. De gemeente dient de parkeermogelijkheden en parkeerontwikkelingen goed te blijven volgen.

 

)          Als er sprake is van betaald parkeren moet dit zo veel als mogelijk achteraf betaald parkeren zijn. Moderne betaalmethoden (b.v. met een smartphone) moeten daarbij mogelijk zijn.

 

)          De parkeertarieven mogen de komende periode niet stijgen.

 

)          Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Fietspaden en wegen worden zodanig ingericht dat veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan.

 

)          Naast parkeerplaatsen voor auto’s vraagt de VVD ook voor voldoende locaties om fietsen te stallen.

 

)          Het onderhoud van voetpaden kan naar een hoger niveau. Bij aanpassingen moet ook rekening gehouden worden met ouderen met een rollator.

 

)          De VVD heeft in de afgelopen jaren diverse klompenpaden mee helpen realiseren en wil zich hiervoor blijven inzetten.

Naar boven

 

2       … Waar ruimte is voor eigen initiatief

 

2.1      … Waar inwoners en ondernemers volop de ruimte krijgen

  

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie. Wij juichen deze initiatieven toe.

  

Ondernemers en bedrijven willen financieel gezond zijn en voldoende inkomen hebben om goed te leven. Dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Ontwikkeling van de regio Food Valley en de regio Amersfoort is hierbij van groot belang. Dit is een regionaal samenwerkingsverband, met onder andere de universiteit van Wageningen en de vele bedrijven in de voedselindustrie, die in onze regio gesitueerd zijn. Barneveld speelt hiermee in op de groeiende wereldvraag naar kennis en producten in de voedselindustrie.

  

De nieuwe omgevingswet zal grote impact hebben op de gemeentelijke organisatie en haar omgeving. Het doel van de wet is:

 

·         vereenvoudiging van regelgeving door ruim 30 wetten op te laten gaan in één nieuwe omgevingswet

 

·         de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen

 

·         duurzame projecten  te stimuleren.

 

·         gemeente, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstelling.

  

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels  gelden in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is 'JA mits' in plaats van 'NEE tenzij' Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.

  

Willen burgers of bedrijven straks een project of activiteit starten? Dan hoeven zij nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket. Dan neemt één van de bestuurslagen (gemeente, provincie, waterschap) de leiding. Dit is makkelijker voor de aanvrager en kan ook sneller worden afgehandeld.

  

)          De VVD wil een nieuwe detailhandelsvisie  opstellen  voor het centrum van Voorthuizen. Doel  hiervan is om het winkelcentrum  zodanig te ontwikkelen dat het een  aantrekkelijk verblijfsgebied is  voor het winkelend publiek. De VVD wil dat de gemeente dit samen doet met gebruikers, detaillisten en vastgoedeigenaren, zoals dit al jaren plaatsvindt in Barneveld.

 

)          We willen dat inwoners en ondernemers gemakkelijk plannen kunnen realiseren. Wij vinden dat je eenvoudiger en sneller de juiste vergunning moet kunnen krijgen.

 

)          Barneveld wil, samen met de andere gemeenten in de regio Food Valley, zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het gaat daarbij om economische functies, zoals winkels, horeca en hotels. Daarnaast gaat het om factoren als cultuur, sport, vrije tijd, evenementen, groenvoorzieningen en de woonomgeving. De beschikbaarheid van voldoende opgeleid personeel trekt bedrijven aan en omgekeerd trekken bedrijven goed opgeleid personeel aan.

 

)          De VVD wil dat er voldoende bedrijfsterrein beschikbaar is voor ondernemers. De komende vierjaar ligt de nadruk op de volgende fase van Harselaar Zuid en bedrijventerreinen bij Voorthuizen en Stroe.

 

)          Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Een levendig centrum met aantrekkelijke detailhandel en horeca zijn van toegevoegde waarde voor inwoners en trekken mensen aan van buiten. Daarom willen wij dat de gemeente zo min mogelijk beperkingen oplegt aan ondernemers.

 

)          Wij rollen de rode loper uit voor ondernemers en (collectieve) particuliere initiatieven, die op eigen kracht duurzaam resultaten bereiken. Daarnaast bieden we ruimte aan nieuwe ondernemers.

 

)          De VVD wil zich inzetten om verouderde bedrijventerreinen aantrekkelijk te houden door middel van revitalisering.

 

)          De VVD blijft zich inzetten om permanente bewoning in recreatiegebieden tegen te gaan.

 

)          Recreatie is een nog steeds groeiende economische sector. Ook in onze gemeente. De VVD streeft ernaar recreatieve mogelijkheden en overnachtingsmogelijkheden uit te breiden en kwalitatief te verbeteren.

 

)          De VVD streeft er naar verhogingen van de toeristenbelasting te beperken.

 

)          De VVD vindt de agrarische sector zeer belangrijk. Zowel vanuit het oogpunt van economische waarde als vanuit het oogpunt van milieu;

 

)          De VVD zet zich bij de verschillende overheden in Nederland in voor meer stabiliteit rondom de regelgeving voor de agrarische sector. Ze maakt hierbij gebruik van goede contacten met VVD-er’s in Provinciale Staten, Tweede Kamer en Europees Parlement;

 

)          De VVD wil het gebied ten westen van de lijn Voorthuizen/Barneveld/Ede inzetten als grote groene buffer als woon, natuur en recreatiegebied. Bestaande bedrijven moeten zich daarin kunnen blijven ontwikkelen.

 

)          De nieuwe omgevingswet zorgt voor meer algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen. De VVD is hier sterk voorstander van;

 

)          De nieuwe omgevingswet maakt het mogelijk om lokale problemen lokaal op te gaan lossen. Ook hier is de VVD een sterk voorstander van.

 

)          De VVD zet zich er voor in, dat de gemeente met deze wet in de hand geen strengere normen en regels lokaal toepast dan landelijk zijn opgesteld (landbouw, Ruimtelijke Ordening, Milieu , enz.).

 

)          Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De gemeente betaalt rekeningen daarom binnen dertig dagen.

 

)          Waar mogelijk willen wij vergunningen afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldplicht of algemene regels. We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan.

 

)          Gemeente staat 'blurring' (functiemenging) toe, zoals een kapper die drankjes schenkt, een boekhandel met een koffiecorner of een agrariër die een landwinkel runt.

 

)          Warmte is belangrijk om te kunnen leven en te ondernemen. Op dit moment wordt hier voor een belangrijk deel in voorzien door aardgas. Nieuwe technieken zoals geothermie, warmtenetten en warmtepompen, zullen de rol van gas gaan overnemen. Warmte wordt een sterk lokale en deels regionale activiteit, met vele aanbieders. Dit vergt een overgang van het bestaande gasmarktmodel naar een warmtemarktmodel. De VVD is van mening dat de gemeente deze overgang de ruimte moet geven.

 

)     De realisatie van internet in het buitengebied is een goede zaak. De VVD is voorstander van het verder uitrollen van deze snelle internetverbindingen in andere delen van het buitengebied in de gemeente Barneveld;

 

)     De VVD is tegen langdurige subsidies voor energietransities. Marktrijpe lokale initiatieven kunnen in aanmerking komen voor incidentele steun bij investeringen.

 

)          De VVD wil dat de gemeente zich blijft inspannen om jongeren kennis te laten maken met ondernemersvaardigheden met als doel een eigen onderneming te starten. De zomeracademie, “ik start smart” en “ik groei smart” zijn waardevolle programma’s die doorgezet dienen te worden.

Naar boven

 

2.2      … En waar duurzaamheid óók in het teken staat van ondernemen

  

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en het milieu. Dat is van belang voor ons, onze kinderen en kleinkinderen. Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures en geeft zelf het goede voorbeeld.

  

)          De gemeente zorgt voor eenvoudige procedures voor duurzame energie, zoals zonnecellen en warmte-koudeopslag (WKO). Met een energiebesparing van 80% op koelen en 50% op verwarmen zijn WKO-systemen een prima middel om de energiebesparings- en duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente te halen.

 

)          De overheid juicht duurzame innovatie en ondernemerschap toe. Belangrijk bij verduurzaming is het energieneutraal of energieluw maken van de bestaande woningvoorraad. De gemeente bevordert en coördineert dit door het bij elkaar brengen van marktpartijen die gezamenlijk overgangsmodellen ontwikkelen om die aan te bieden aan de eigenaren en bezitters van bestaande woningen.

 

)          Eén van de mogelijkheden voor duurzame energie betreft windenergie. De VVD onderzoekt de opties hiertoe en neemt hierover een besluit zodra er volledige duidelijkheid is. Met name het draagvlak onder de bevolking is hierbij een belangrijk beslispunt. Bij onvoldoende maatschappelijk draagvlak zal de VVD  zich tegen de voorstellen uitspreken;

 

)          De VVD constateert dat in het nieuwe landelijke regeerakkoord veel aandacht is voor het realiseren van grote aantallen windmolens op zee en de Maasvlakte. Wij juichen deze ontwikkeling toe;

 

)          Onze kinderen bieden wij een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid. Wij willen dat schoolgebouwen verduurzamen.

 

)          De VVD wil de regelgeving pas toepassen na een getrapt onderzoek (eerst naar de veehouderij kijken, daarna de dienstverlening op het erf en daarna de omgeving)

 

)          Barneveld biedt ruimte aan innovaties. Waar nodig creëert de gemeente hiervoor de benodigde experimenteerruimte, bijvoorbeeld als afval volgens de regelgeving niet gebruikt zou mogen worden als grondstof voor een nieuw productieproces.

 

Naar boven

3       … Waar iedereen meedoet

 

3.1      … Waar je met plezier aan het werk bent

  

Werk is van groot belang voor iedereen. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen, leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.

  

)          Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van wet- en regelgeving.

 

)          Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken bij de vele verenigingen of buurtinitiatieven die onze gemeente rijk is. Vrijwilligers dragen bij aan een gemeente waarin het aantrekkelijk wonen is.

 

)          We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. De VVD gaat uit van wat mensen wél kunnen, niet van wat zij niet kunnen. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen daarna weer aan de slag. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen (deels) aan het werk.

 

)           Wij zijn geen voorstander van het versoepelen of afschaffen van de verplichtingen die gepaard gaan met de bijstandsuitkering.

 

)          Het begrijpen en schrijven van de Nederlandse taal is belangrijk om aan het werk te komen en om je te kunnen redden in het dagelijks leven. Wat de VVD betreft, is  het leren  van de Nederlandse taal een voorwaarde om een bijstandsuitkering te ontvangen.

 

)          Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Niemand zakt door het ijs. Mensen die hun baan kwijtraken verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te gaan. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie wil verrichten, verliest de uitkering.

 

)          De gemeente zoekt als werkgever de beste kwaliteit; leeftijd mag er nooit toe doen.

 

)          Wij willen dat mensen snel van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan, waardoor het inkomen stijgt. We treffen regelingen voor minima die strikt noodzakelijk zijn. We steunen specifieke regelingen voor kinderen die onder de armoedegrens leven. Maar hieraan zitten grenzen: een mobieltje hoort bijvoorbeeld niet tot de middelen die via de gemeente verkregen kunnen worden.

 

)          Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde bijstandsuitkeringen worden teruggevorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd.

Naar boven

 

3.2      … Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij.

  

)          School is een veilige plaats waar kinderen zich thuis moeten voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van bijvoorbeeld pesten en huiselijk geweld en hebben korte lijnen met de gemeente die verantwoordelijk is voor de jeugdzorg.

 

)          De vrije schoolkeuze voor je kind vinden we belangrijk.

 

)          De VVD streeft naar de vestiging van openbaar voortgezet onderwijs om als moderne gemeente alle onderwijs te kunnen bieden. Hiertoe moet opnieuw onderzochte worden of dit samen met bestaande scholen in de regio bereikt kan worden.

 

)          Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, ondersteunt de gemeente initiatieven om (taal- en reken)achterstanden bij jonge kinderen weg te werken, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.

 

)          Iedere gymzaal en ieder sportlokaal dat met gemeenschapsgeld gebouwd is moet voor iedereen de hele week bereikbaar zijn. Het liefst 7 dagen per week.

 

)          Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen om kinderen goed voor te bereiden op hun baan voor later. Op het beroepsonderwijs in onze gemeente wordt aansluiting gezocht met de foodsector, zodat het voor jongeren interessant is om in onze gemeente te blijven wonen en werken. Jong ondernemerschap wordt op scholen gestimuleerd.

 

)          De VVD is van mening dat deze aansluiting niet alleen geldt voor kinderen. Je moet een leven lang kunnen leren. Ook voor ouderen moeten er programma’s komen om te zorgen dat hun kennis blijft aansluiten op de vraag uit het bedrijfsleven.

 

)          In de jeugdzorg is de vraag van kinderen leidend voor het zorgproces. Leidraad is, dat er per gezin één eindverantwoordelijke doortastende hulpverlener optreedt.

 

3.3      … Waar iedereen goede zorg krijgt

  

Naar boven

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dicht bij de mensen aanbiedt. Zorg op maat vinden wij belangrijk.

  

)          De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen. In onze gemeente is er gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. Wij willen deze hulp nadrukkelijk onder de aandacht brengen.

 

)          De VVD wil niet dat de gemeente extra inkomensafhankelijke regelingen voor de zorg treft bovenop de afspraken die hierover landelijk zijn gemaakt.

 

)          Zorg op maat staat voorop. Dat betekent ook de verandering van zorg ‘waar u recht op hebt’ naar zorg ‘die u nodig hebt’. We vervallen niet in pakketten en arrangementen, maar bieden de zorg die past bij wat de cliënt nodig heeft.

 

)          We willen verspilling voorkomen. Wachtlijsten dringen we zoveel mogelijk terug. De VVD vindt dat als de gemeente sneller kan reageren naar inwoners dan de wettelijke termijnen stellen, dat dit ook moet gebeuren.

 

)          We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat zij overbelast raken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om als mantelzorger huishoudelijke ondersteuning te krijgen of respijtzorg (dat iemand anders voor je naaste zorgt als je zelf even weg bent en tot rust wilt komen). De Mantelzorgwaardering die onze gemeente kent en een goed functionerend Steunpunt Mantelzorg koesteren wij.

 

)          De zorgaanbieders werken samen, denken ‘buiten de kaders’ en laten zich niet voor één gat vangen om de beste zorg te kunnen bieden aan onze inwoners.

 

)          De zorg waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, onderwerpen we regelmatig aan een kritische zelftoets: waar gaat het goed en waar kan het beter?

 

)          We zetten ons ervoor in dat meer gebruik wordt gemaakt van persoonsgebonden budgetten (PGB’s), omdat dit zelfstandigheid stimuleert.

 

)          Tijdig budgetbeheer is van groot belang. De gemeente moet in overleg met woningcorporaties zo snel mogelijk in actie komen als iemand de huur van een sociale huurwoning niet heeft betaald. Anders maakt het mensen afhankelijk en kost het de gemeenschap uiteindelijk veel meer geld.

 

)          Langer thuis blijven wonen willen we allemaal. Dit vraagt soms aanpassingen in de woonomgeving die belangrijk zijn voor het waarborgen van de toegankelijkheid en de (brand)veiligheid. De gemeente krijgt in beeld waar risico’s zijn en zoekt naar oplossingen met de bewoners en betrokken partners.

 

Naar boven

3.4      … Waar ruimte is voor sport

  

Sport is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen kan sporten. Wij zijn erg blij met de vrijwilligers die zich iedere dag opnieuw inzetten voor hun club, of het nu gaat om het draaien van een bardienst of het meegaan naar een uitwedstrijd van de F’jes. Deze vrijwilligers maken de sport mede tot een succes; daar zijn we trots op.

  

)          Sport- en spelvoorzieningen willen we een vast onderdeel maken van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Denk hierbij aan skatebanen of het speeltuintje in de wijk.

 

)          Wij willen dat er optimaal gebruik is van de huidige faciliteiten in onze gemeente.

 

Bestaande plannen worden zo snel mogelijk uitgevoerd.

 

)          Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zo veel mogelijk te laten bewegen.

 

)          Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking.

 

)          Sportclubs en verenigingen moeten efficiënt gebruik kunnen maken van hun eigen en aangereikte middelen. De gemeente voorziet hierin door het koppelen van vraag, aanbod en behoefte.

 

)          De VVD vindt De Veluwehal verouderd en niet meer passen op de huidige locatie.

 

)          Nieuwe sporthallen bouwen op een beter bereikbare plek. Uitbreiding naar drie hallen, met de modernste voorzieningen, met een “showzaal’ met tribunes.

 

)          De VVD heeft de wens om een  nieuw overdekt zwembad te realiseren op het complex Oosterbosbad.

 

)          Personeel kan hierdoor veel efficiënter ingezet worden, dus exploitatie kan goedkoper. Door nieuw te bouwen enorme besparing op energiekosten.

 

)          50 meter buitenbad blijft bestaan.

 

)          Streven naar atletiekvoorziening, eventueel bij de “nieuwe” Veluwehal

 

Naar boven

3.5      … Waar aandacht is voor kunst en cultuur

  

Een avondje uit, een boeiend museum, een mooie wandeling... De VVD juicht een interessant en gevarieerd aanbod voor de vrijetijdsbesteding toe. Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Onze toeristische trekpleisters, zoals musea en de prachtige natuur die onze gemeente rijk is, zijn van belang. Niet alleen vanwege de mensen die onze gemeente bezoeken of zich hier willen vestigen, maar ook voor mensen die hier al wonen en om hen te behouden.

  

)          De VVD is voor het behoud van het Schaffelaartheater mits passend binnen de huidige financiële kaders;

 

)          De VVD is voorstander van gezelligheid in de kernen en wil steun geven aan initiatieven van culturele aard binnen of buiten de kernen.

 

)          In de gemeente Barneveld worden veel evenementen georganiseerd door vrijwilligers.  Vrijwilligers doen activiteiten naast hun gewone werk. De eisen die vanuit de overheid worden gesteld  aan de organisatie (b.v. veiligheid) zijn zo complex dat het organiseren van evenementen steeds moeilijker wordt en hoge kosten met zich meeneemt.  Dit brengt de continuïteit van gewaardeerde evenementen en nieuw te organiseren evenementen in gevaar.  De VVD wil dat er een coördinator komt die de initiatiefnemers ondersteunt bij de vergunningaanvraag.

 

)          Wij stimuleren kunst en cultuur vanuit ondernemerschap. Dat wil zeggen dat kunst en cultuur zich inspannen om zichzelf (in ieder geval deels) te onderhouden en daarmee zo min mogelijk afhankelijk te zijn van subsidies.

 

)          Cultuur is van ons allemaal. Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. Subsidieaanvragen worden hierop getoetst. Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze zoveel mogelijk eigen inkomsten binnenhalen.

 

)          In Barneveld is muziek altijd een belangrijke drager geweest van het culturele leven. Die mag niet verloren gaan.

 

)          De bibliotheek is een basisvoorziening met een sociale en educatieve functie. Het aanbod in de bibliotheekvestigingen moet voor iedereen toegankelijk en gevarieerd zijn. De digitale bibliotheek sluit aan bij de eisen van de moderne tijd en is een mooie ontwikkeling.

Naar boven

 

3.6      … En waar vluchtelingen zich blijven ontwikkelen

  

De VVD vindt het van groot belang om oog te hebben voor verschillen tussen mensen. In Barneveld zijn we gewend om goed samen te leven met mensen met verschillende geloven of geen geloof. We pleiten er altijd voor om de wensen van deze verschillende groepen ruimte te geven zonder de ruimte voor andere groepen onnodig te kort te doen. Dit geldt met name voor vluchtelingen.

  

)          De mensen, die hier naar toe zijn gevlucht hebben een lange en moeilijke reis weten te maken. Ze zijn dus tot veel in staat. Geef ze de mogelijkheid om dat ook hier te tonen.

 

)          Laat hun komst in Barneveld niet het einde zijn van een reis, maar het begin van een nieuwe reis. Laat hen in beweging blijven.

 

)          Help hen met regelingen, die nieuw zijn – laat hen zelf doen wat overal gelijk is. En geef hen vertrouwen dat ze kunnen doorgroeien.

 

)          Een uitgestoken hand heeft alleen zin als deze hand wordt beantwoordt met een uitgestoken hand. Laat hulp afhankelijk zijn van de mate waarin hulp wordt beantwoordt.

 

)          Zorg als samenleving dat de nieuwe Barnevelders een ritme krijgen en een ritme houden. Stilstand helpt niet om de reis naar een nieuwe toekomst te vervolgen.

 

)          Geef de mensen werk. Ook vrijwilligerswerk is werk en zorgt voor een ritme.

 

)          Stel heldere doelen, maak duidelijke afspraken en laat je niet leiden door medelijden.

Naar boven

 

4       … Waar je je veilig voelt

 

4.1      … Waar veiligheid heel normaal is

  

Voor ons is het van belang dat inwoners, bezoekers en ondernemers van onze gemeente zich veilig voelen. Veiligheid is één van de kerntaken van de overheid en het gevoel van veiligheid is minstens zo belangrijk. De VVD wil effectief cameratoezicht, vanzelfsprekend met respect voor de privacy van al onze inwoners. Ook willen we meer blauw op straat en voldoende aandacht voor preventie. Daar waar regels overtreden worden, treden wij op. Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in eigen buurt en huis.

  

)         Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar en goed bereikbaar. De hulpdiensten moeten er op tijd zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen.

 

)         Hulpverleners en publieke dienstverleners verdienen respect voor de belangrijke rol die zij hebben in onze samenleving. We accepteren geen enkele vorm van geweld, agressie en intimidatie. Wie hulpverleners belaagt, pakken we hard aan.

 

)         Aangifte doen kan op het hulpverleningscentrum en via internet

 

)         Iedere vorm van huiselijk geweld is ontoelaatbaar en pakken we aan.

 

)         Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente juicht initiatieven als buurtpreventie, burgerhulpverlening en WhatsApp-groepen toe. Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden.

 

)         Ook het tegengaan van ‘verrommeling’ van de leef- en woonomgeving levert een aantoonbare bijdrage aan het voorkomen van verloedering. Mensen leveren zelf vooral een bijdrage aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. Het oplossen van gebreken aan de gemeentelijke voorzieningen, zoals niet-werkende straatverlichting of kapotte trottoirs wordt met prioriteit opgepakt.

 

)         De VVD wil overlast zo veel mogelijk voorkomen. Daar waar sprake is van overlast spreken wij de daders aan. De gemeente treedt zichtbaar op. Overlast door jongeren kan en zal niet ongemerkt aan de ouders voorbijgaan en draaien de ouders voor de kosten van aangerichte schade op.

 

)         De veiligheid van ondernemers en winkeliers is net zo belangrijk als die van ieder ander. De VVD ondersteunt van harte het Keurmerk Veilig Ondernemen en heeft aandacht voor veiligheid op de bedrijventerreinen.

 

)         Het dumpen van drugsafval komt in Gelderland steeds meer voor. Het waait over vanuit Brabant, waar, door streng optreden van gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie de criminelen worden verdreven. De gevolgen van dumpingen kunnen levensgevaarlijk zijn. Wij zijn van mening dat we er alles aan moeten doen om deze criminelen in Barneveld geen voet aan de grond te laten krijgen.

 

)         Omdat snelle hulp bij hartfalen mensenlevens kan redden, zijn wij voorstander van een dekkend netwerk van automatische externe defibrillators (AED’s) in de gemeente Barneveld. Wij willen met bestaande organisaties, die AED’s in beheer hebben en burgerhulpverleners opleiden, bekijken hoe we het aantal publiek toegankelijke AED’s kunnen uitbreiden.

 

Naar boven

4.2      … En waar criminelen hard worden aangepakt

  

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Wetsovertreders pakken we stevig aan.

  

)          De politie is dagelijks zichtbaar op straat. De VVD is voorstander van nog meer verschuiving van bureauwerk naar ruimte om op straat aanwezig te zijn. Wijkagenten die de buurt goed kennen, zijn goed bereikbaar. Met extra buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) kunnen we de  handhaving intensiveren. Dit helpt bij het bestrijden van de kleine criminaliteit.

 

)          De VVD is voorstander van een inzet van de BOA’s tijdens de avond- en nachturen in de gehele gemeente.

 

)          Als technologische innovaties kunnen helpen om de veiligheid te vergroten (bijvoorbeeld werken met helmcamera’s), dan willen wij hierin voorloper zijn. De VVD wil duidelijke regels over wat wel en niet mag en technische en juridische garanties die onjuist gebruik voorkomen.

 

)          We verhalen schade en de kosten van handhaving zoveel mogelijk op degenen die dit veroorzaken.

 

)          Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen.

 

)          Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik maken van de mogelijkheden die de wet hiervoor geeft.

Naar boven

 

5       … Waar de gemeente er voor ons is

 

5.1      … Waar de overheid dienstbaar en modern is

  

We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar is en haar dienstverlening op orde heeft. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag bereikbaar is. Zo kan iedereen zaken regelen wanneer het uitkomt.

  

)          De gemeente is er voor de inwoners en ondernemers, niet andersom. Servicegerichtheid staat hoog in het vaandel. We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je belt en dat zij snel en adequaat helpt en handelt.

 

)          Aangeboden post en e-mails worden snel, gericht en persoonlijk beantwoord. Wij willen strakkere normtijden afspreken waarbinnen vragen, klachten of problemen worden opgelost.

 

)          Inwoners en ondernemers vinden de organisatie van de gemeente lastig om wegwijs te worden in de wirwar van afdelingen, voorzieningen en informatie. Zij ervaren te vaak dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. Wij willen dus een betere communicatie en een hogere score op klanttevredenheid dan een voldoende.

 

)          We willen dat het raadhuis ook buiten kantooruren openblijft voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. In de dorpen worden spreekuurmogelijkheden aangeboden.

 

)          Een transparante, betrouwbare en actieve overheid vinden wij belangrijk. De gemeente communiceert tijdig en actief gewijzigde regelgeving, uitkomsten van onderzoeken en statistieken.

 

)          Privacy is een groot goed; dus het is belangrijk dat de gemeente er alles aan doet om de privacy van inwoners en ondernemers te beschermen. Dit is een bestuurlijke verantwoordelijkheid en verdient haar volle en continue aandacht.

 

)          De gemeente is een betrouwbare gesprekspartner en geloofwaardig voor inwoners en ondernemers. Als er afspraken zijn gemaakt, komt de gemeente die na en handhaaft zo nodig streng en eenduidig.

 

)          De aula van het begrafeniscentrum voldoet niet meer aan de wensen van families, die afscheid willen nemen van hun dierbaren. De VVD wil zich inzetten voor een nieuwe aula waarbij de thans bestaande verkeerssituatie aandacht krijgt.

Naar boven

  

5.2      … Waar de overheid je niet in de weg zit

  

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. Dat kan via buurt-, wijk- en dorpsraden, maar ook direct richting individuele inwoners en ondernemers.

  

)          De VVD wil een compacte en krachtige overheid.

 

)          Wij zijn voor minder regels. Overbodige regels ontstaan doordat als een regel eenmaal is ingevoerd deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is en het effect van deze regel te volgen.

 

)          De VVD is er groot voorstander van dat de gemeente inwoners op tijd betrekt bij plannen.  De gemeente maakt actief werk van het stimuleren (en financieel ondersteunen) van burgerinitiatieven die gericht zijn op het verbeteren van woonklimaat in buurten, wijken en dorpen.

 

)          Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft haar blik ook naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.

 

)          In het kader van een kostenefficiënte en een effectieve overheid heeft de gemeente oog voor samenwerking met gemeenten in de regio Food Valley en de regio Amersfoort en medeoverheden zoals provincie, waterschap en rijk.

 

)          De regio Food Valley wil haar werkgelegenheid versterken. Wij zijn voorstander van een professioneel ondernemersloket voor bedrijven (één aanspreekpunt) als zij zich willen vestigen in de regio.

 

)          De Omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente brengt de Omgevingswet actief tot uitvoering en houdt de vinger aan de pols in de overgangsperiode. Het is een grote operatie. Samen optrekken met onze provinciale en landelijke partijcollega’s is van groot belang, zodat de inwoners daarvan profijt trekken.

Naar boven

 

5.3      … En waar de gemeente zuinig en zinnig met je belastinggeld omgaat

  

We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt opgebracht door onze inwoners en ondernemers. Elke euro die de gemeente uitgeeft, moet efficiënt worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.

  

)          De VVD beseft dat iedere uitgegeven euro afkomstig is van de burgers. Ze streeft daarom naar beperking in de verhoging van de gemeentelijke belastingen tot het niveau van de inflatiecorrectie;

 

)          Waar de waarde van huizen en bedrijfspanden de komende jaren zal stijgen wil de VVD handhaven, dat de WOZ wordt verlaagd in die zin dat per saldo de inkomsten uit de WOZ niet verder stijgen dan de inflatie;

 

)          De schuldpositie van de gemeente Barneveld is de afgelopen collegeperiode – met name door de verkoop c.q. uitgifte van grond – sterk gedaald. Desondanks is de schuldquote nog steeds hoog. De VVD zet zich in voor het verder verlagen van de gemeentelijke schuldpositie. Dit neemt niet weg dat er aandacht is voor de noodzaak om in specifieke situaties ook grond aan te kopen, bijvoorbeeld voor het aanleggen van de oostelijke rondweg;

 

)          We zijn voorstander van lage gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.

 

)          Gemeentelijke belastingen, zoals hondenbelasting, willen wij terugdringen of geheel afschaffen.

 

)          Kostenberekening en tariefbepaling dienen volledig transparant te zijn. We willen zo laag mogelijke tarieven voor gemeentelijke producten en diensten.

 

)          Een gezonde financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven worden gedekt met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.

 

)          Onze gemeente bezit veel bouwgrond en dat is niet zonder risico. De VVD wil dat de gemeente het grondbezit afbouwt.

 

)          De gemeente heeft in haar organisatie een arbeidsbezetting met vaste en flexibele arbeidscontracten. We blijven voorstander van een flexibele schil. Die biedt voordelen bij specialistische vraagstukken of opvang van piekdrukte. We willen dat de gemeente over inhuur van tijdelijke krachten periodiek en transparant verantwoording aflegt.

Naar boven