Afscheid van iemand die er altijd was

Met het vertrek van Gerard van den Hengel vertrekt een VVD-kopstuk, die er altijd was. In 18 jaar als raadslid (waarvan 6 jaar als fractievoorzitter), 4 jaar als lid van Provinciale Staten en 12 jaar werkzaam als wethouder werd hij een kopstuk met een inzet, die vooral de VVD en Barneveld ten goede kwam.

 

Binnen de VVD Barneveld kennen we Gerard als een gedreven politicus met een enorm netwerk binnen de lokale, de regionale, de provinciale, de landelijke én de Europese politiek. Dit netwerk bleek eens te meer tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen waarin hij meer dan 30 vlogs opnam met mensen uit zijn netwerk – slechts een klein deel van zijn volledige netwerk.

  

Gerard gebruikte zijn politieke talent om Barneveld beter en liberaler te maken. Een aantal onderwerpen waar hij zich voor inzette zijn:

 

Financieel.

Als wethouder van financiën heeft hij Barneveld op deskundige wijze door de economische crisis gesleept. Startend met een lege kas en een keur aan toezeggingen aan sportverenigingen, culturele en sportinstellingen door zijn voorganger heeft hij gezorgd voor een sluitende begroting en slechts één keer (bij zijn aantreden) vroeg hij een verhoging van de gemeentelijke belastingen boven de inflatiecorrectie. Daarbij had hij ook te maken met zeer forse tegenvallers door – zoals in veel gemeenten – te dure grondaankopen vlak voor het uitbreken van de crisis;

 

Cultureel.

Als wethouder van cultuur heeft hij gezorgd voor diverse culturele evenementen in Barneveld. Daar waar voorgaande colleges veel spraken over de noodzaak voor gezelligheid heeft hij gezorgd dat deze gezelligheid er kwam. Daarnaast heeft hij gezorgd voor b.v. de nieuwbouw voor de bibliotheek, nieuwbouw voor het Nairac Museum, monumentenbeleid (incl. uitvoering) en de bouw van het Schaffelaartheater. Qua structuur heeft hij het Nairac museum en de muziekschool verzelfstandigd en heeft hij er voor gezorgd dat een reeks van forse tegenvallers in het Schaffelaartheater werden beëindigd zonder dat de zelfstandigheid en het Barneveldse karakter van het theater aangetast werden;

 

Sport.

Als wethouder van sport heeft hij er voor gezorgd dat de vele toezeggingen aan sportclubs (nieuwe kleedkamers, verbeteringen van de sportvelden) financieel mogelijk werden. Daarnaast heeft hij het initiatief genomen voor de bouw van een overdekt zwembad in Voorthuizen en dit ook gerealiseerd;

 

Transport.

De gemeente Barneveld ligt op een knooppunt van wegen. Daarbij is de transportsector in Barneveld zeer groot. Een memorabel resultaat is de doorbraak om de aanpak van het knooppunt A1/A30 bij de minister van V&W hoog op de agenda te krijgen;

 

Sociaal.

Een tweetal punten op dit onderwerp mogen niet onvermeld blijven: 1) bij de verdeling van gelden voor jeugdzorg dreigde in Barneveld een probleem te ontstaan. In het jeugddorp De Glind worden van oudsher veel probleemjongeren uit het hele land opgevangen door gezinnen in deze kleine kern. De landelijke verdeelsleutel hield geen rekening met deze vele niet-Barneveldse jongeren waardoor een tekort dreigde te ontstaan. Met behulp van zijn netwerk heeft Gerard dit aan weten te passen, 2) als bestuurslid van de Permar heeft hij ingegrepen tijdens een zoveelste financieel debacle. In zijn rol heeft hij Barneveld teruggetrokken uit de Permar – met volledige instemming van de gemeenteraad – en tevens gezorgd dat voor de betreffende kwetsbare groep mensen een goed lokaal alternatief beschikbaar kwam;

 

Agrarisch.

Als raadslid, lid van Provinciale Staten en als lid van verschillende agrarische partijcommissies heeft Gerard veel gedaan aan de bekendheid van agrarische problemen bij Barneveldse bedrijven. Barneveld is in het verleden getroffen door diverse grote problemen – de MKZ-crisis, vogelpest en onlangs de fipronil-crisis. In tijden van crisis, maar ook in tijden van voorspoed, heeft hij de Barneveldse agrarische sector weten te verbinden met de beleidsbepalers in Arnhem, Den Haag en Brussel.

  

Naast deze bezoldigde werkzaamheden heeft Gerard zich ook altijd laten zien binnen de Barneveldse VVD. Het beste ligt natuurlijk zijn rol rond het herstel van de VVD in het afgelopen anderhalf jaar in het geheugen. Samen met Paul Vos was hij de dragende kracht achter het herstel van de VVD na het bericht dat 3 van de 4 fractieleden na de gemeenteraadsverkiezingen met een eigen lijst verder zouden gaan.  Bij het samenstellen van de nieuwe kandidatenlijst, het vaststellen van het gemeenteraadsprogramma en de campagne was Gerard vast lid van een groter team om de VVD weer terug te brengen waar ze hoort: in de Barneveldse gemeenteraad. Helaas was deze inspanning niet genoeg om de kiezer een nog grotere steun te ontlokken en koos het nieuwe college anders dan op basis van kwaliteit onbetwist een goede keuze zou zijn geweest. 

 

Hoewel minder zichtbaar voor de Barneveldse burger zal Gerard wel zichtbaar blijven voor de VVD. We zullen vanzelf meemaken in welke rol. Nu is het eerst tijd om afscheid te nemen en ruimte te maken voor zijn opvolgers. Ongetwijfeld is hij binnenkort weer een opvolger van iemand, die dit nu nog niet weet.