Tweede Kamerlid Aartsen over corona

Barneveldse ondernemers in gesprek met Tweede Kamerlid Thierry Aartsen over de corona-maatregelen. Op 19 april jl. hebben Barneveldse ondernemers in een Teams-meeting gesproken met Thierry Aartsen over de ervaringen m.b.t. de corona-maatregelen. Afgesproken is om deze sessie te herhalen in september a.s;, nu werden verschillende actuele issues besproken. Dit is een verslag van de vragen en antwoorden tijdens deze sessie.

 

 

Onderwerp: ervaring met de verschillende steunregelingen

Vraag Waarom duurt het zo lang voordat toezeggingen vanuit de regelingen worden uitbetaald?

Thierry alles is geautomatiseerd. Dit zorgt er voor dat ongeveer 60% van de regelingen worden uitbetaald in ongeveer 1 week en 90% binnen 3 weken. Echter, de inhoud van de regeling wordt bepaald door de TK-leden. Deze afstemming neemt de meeste tijd in beslag en leidt er ook steeds weer toe dat het automatische programma moet worden aangepast.

 

Vraag Je doet soms heel veel om toch omzet te houden, maar dan moet je soms de steunregeling terugbetalen zonder dat je de kosten op je omzet in mindering kunt brengen. Hoe kan dit?

Thierry Op dit moment zijn er alleen cijfers over het 1e steunpakket. Hieruit blijkt dat van de 100.000 aanvragen ongeveer 40.000 aanvragen moeten worden terugbetaald. Dat is veel (ook al is er in het begin massaal aangevraagd en moeten soms ook kleine bedragen worden terugbetaald).

 

Insteek is nu om aan de achterkant met maatwerk te komen om in ieder geval duidelijke misstanden logisch te  kunnen behandelen. Begrip moet er zijn dat er bij de instelling van de regeling is gewerkt met de snelle, massale aanpak. Dit betekent dat je aan de achterkant met oplossing moet komen voor schrijnende situaties (die veel voorkomen).

Minister Koolmees heeft aangegeven dat je bezwaar kunt maken tegen het uitvoeren van de basisregels. Deze bezwaren worden dan met een menselijke maat bekeken.

 

Vraag Door het dalen van de loonsom moet nu een deel van de regeling worden terugbetaald. De loonsom is vaak gedaald door vrijwillig vertrek van medewerkers. Daardoor komt de verrekening over als een soort boete.

Thierry Dit geldt alleen voor het eerste steunpakket. Toen was er sprake van een ontslagverbod. Minister Koolmees heeft aangegeven dat onderbouwd bezwaar (ontslagbrief van de medewerker, mailverkeer over een vrijwillig vertrek e.d.) gehonoreerd zal worden. Voorbeelden waaruit het tegendeel blijkt kun je delen met ons.

 

Vraag Hoe gaat de belastingdienst om met afgedragen loonbelasting?.

Thierry Dit is momenteel onderwerp van politieke discussie. Enerzijds zijn er ondernemers met erg hoge schulden. Aan de andere kant moet je ook rekening houden met die ondernemers, die wél hun schulden hebben afbetaald. Het is echter wel duidelijk, dat je wat moet doen. Je wilt niet dat een groot deel van het MKB op slot gaat en geen ruimte meer heeft om investeringen te doen.

 

Onderwerp: ervaringen van de ondernemer in het algemeen

Gevoel De ondernemers dragen de crisis. Mensen met een vast contract hebben geen of veel minder problemen.

Thierry We zien in andere landen grote ontslaggolven waardoor straks de koopkracht bij al deze groepen inzakt. Dat willen we niet en kunnen we in Nederland met de huidige maatregelen in ieder geval voorkomen / beperken.

 

Vraag Er waren veel vragen over de invulling van de wijze waarop terrassen wel/niet open kunnen en de mate waarin dit voor een ondernemer nog rendabel is;

Thierry <een aantal reacties op verschillende vragen rondom terrassen>

o   We gaan in stappen open. De komende stap (2 mensen op het terras, alleen maar 2 familieleden of ook vrienden, niet voor 12 uur open, sluiten na 17 uur, hoe om te gaan met regenbuien etc.) zal duidelijke beperkingen hebben en niet voor iedereen soulaas bieden. Daar staat tegenover dat er wel een eerste stap is en dit is een opstap voor een volgende stap. Met iedere stap zullen meer partijen/ondernemers profijt hebben van de regeling. Zonder deze stappen krijgt niemand een beetje ruimte;

o   We hebben in de Tweede Kamer niet de illusie, dat we alleen maar geweldige besluiten nemen. Er is geen onderzoek waaruit blijkt wat de goede maatregel is. Dit leidt er toe dat we besluiten nemen waarop wat aan te merken is. Dat is beter dan helemaal geen besluit;

 

Vraag Er zijn verschillende vragen rondom b.v. kijk-winkels en andere ondernemers, die profijt hebben van spontaan winkelbezoek. Het shoplicht is dan een oplossing.

Thierry het signaal is bekend en hier wordt gezocht naar oplossingen. De exacte denkrichting heeft hij zo niet paraat.

 

Vraag kunnen ondernemers niet meer helpen om de keuzes van burgers te reguleren?

Thierry <een aantal reacties op verschillende vragen rondom deze ondersteuning door ondernemers>

o   Eens, maar vergeet niet dat het openstellen van terrassen ook een aanzuigende werking heeft;

o   Vanuit de vragen dat klanten slecht luisteren en meer ruimte pakken dan hen wordt toegekend door de ondernemer geeft hij aan dat de bijbehorende boete aan de ondernemer alleen past wanneer de ondernemer er bewust een potje van maakt (en die voorbeelden zijn er ook).

o   Vanuit de ondernemers komt ook duidelijk naar voren dat we in Barneveld gelukkig begripvolle boa’s hebben. Zij staan meer aan de zijde van de ondernemer; iets dat Thierry ook wil. Helaas zijn er ook boa’s, die overtredingen uitlokken en dan kijken of de ondernemer ook optreedt.

 

Diverse overige onderwerpen

Vraag wat is het nut van fieldlabs? Kunnen we dat geld niet beter aan de ondernemers geven?

Thierry ik ben groot voorstander van fieldlabs. Feitelijk weten we niet hoe het virus werkt/overspringt. Door fieldlabs te organiseren krijgen we hier veel meer zicht op. Ons grootste risico op dit moment is de ontwikkeling van corona-mutaties. Door fieldlabs kunnen we bij een nieuwe mutatie veel beter maatregelen nemen (i.p.v. weer alles dicht gooien of de ziekenhuizen laten overlopen);

 

Vraag Wat als niet voldoende mensen zich willen laten vaccineren?

Thierry Dit is niet aan de overheid, maar aan de samenleving. De overheid kan wel de zorg in bescherming nemen, maar ze kan mensen niet verplichten om zich te laten inenten.

 

Vraag betaalde sneltesten zijn duurder dan de snack, die je als klant koopt. Wat vindt de VVD hiervan?

Thierry het idee van de betaalde sneltesten is een alternatief. Je moet naast hetgeen je wilt ook een plan B of een plan C ontwikkelen voor het-geval-dat. De betaalde sneltesten zijn een voorbeeld van zo’n plan B.

 

Vraag waarom is er zoveel bezuinigd op de zorg?

Thierry er niet bezuinigd op de zorg – er is juist ongeveer € 5 miljard extra naar de zorg gegaan. Er zijn wel ziekenhuizen gesloten, maar dat is om dat er tegenwoordig steeds minder mensen naar het ziekenhuis gaan en als ze gaan blijven ze korter. Dat gaat het om reguliere zorg. Het aantal IC-beden is juist gelijk gebleven.

Er moet wel worden nagedacht over het sneller kunnen opschalen van de zorg, maar ‘personeel’ is dan het grootste knelpunt.

 

Onderwerp: het goede nieuws

o   Thierry herhaalt nog een keer dat de cijfers de goede kant op gaan. We gaan richting de 4 miljoen 1e prikken en eind mei zijn alle kwetsbare mensen minimaal één keer geprikt. Dan komt er ook ruimte voor ruime versoepelingen;

o   Vanuit de ondernemers wordt algemeen aangegeven dat de gemeente Barneveld goede ondersteuning aan de ondernemers geeft;

o   De sneltesten voor horaca-personeel werken heel goed;

 

Afsluitend.

Veel waardering voor Robbert voor het organiseren van deze avond. Uiteraard ook veel dank voor de ondernemers, die inbelden en hun vragen en zorgen wilden delen met Thierry Aartsen. We zullen (ergens in september) opnieuw een soortgelijke avond organiseren. Dan zijn we hopelijk weer open en zullen er veel ervaringen zijn met het afwikkelen van regelingen, schulden of vragen over kansen, die al dan niet beschikbaar zijn.