· 

Participatie op verschillende niveaus

In het coalitieakkoord wordt gebroken met een oude kwaal van de politiek: contact met de burger zal vanaf dit college voortvarend worden opgepakt waarbij participatie door de burgers centraal kan komen te staan. Bij het eerste het beste voorstel (rondom de Churchillstraat) was het ontbreken van participatie met de burger reden om het voorstel aan te houden. Nu het college terug is van het zomerreces kunnen we rondom de inrichting van de Apeldoornsestraat in Voorthuizen bepalen of er lessen zijn getrokken. En ik waarschuw u vast: na deze column bent u universitair geschoold in de politieke participatiekunde.

 

Participatie met de burger.

De kern in het betoog van het college: participatie is een ladder met een aantal treden. Trede 1 van de participatieladder blijkt te zijn: de burger informeren. Na enig beraad (en om verder uitstel op dit – overigens belangrijke – onderwerp te voorkomen) heeft het college er voor gekozen om bij de participatie met de burger te kiezen voor deze trede 1. Dit betekent dat de gemeente de burger heeft verteld hoe het zit en dat is het dan.

 

Overigens stelt het college in haar voorstel van augustus 2022 wel, dat er op 8 september een inspraakavond met burgers zal plaatsvinden en dat voor de raadsvergadering van 29 september op alle reacties een terugkoppeling zal zijn gegeven en dat ook zo veel mogelijk reacties zullen zijn verwerkt in het raadsvoorstel. Dit is in ieder geval de uitleg, die B&W achteraf in haar memo heeft toegevoegd. Kortom: de burger word alleen geïnformeerd op trede 1 van de ladder, maar vooruitlopend op een nog te houden inspraakavond wordt alle inbreng toch ook meegenomen. Dit klinkt als een combi van trede 1 en een hogere trede. Welke trede dat is kan ik in de stukken niet vinden.

 

Participatie met de ambtenaren.

Tijdens de commissievergadering van 14 september bleek echter dat er niet alleen werd geparticipeerd met de burgers in Voorthuizen over dit onderwerp. Er is ook geparticipeerd met de ambtenaren, want een aantal technische verbeteringen (‘verbeteren waterhuishouding’ en ‘vervanging fundering weg’) is toegevoegd aan het raadsvoorstel. Als ik lees dat de helft van de verhoging ontstaat door inflatie dan kost deze participatie met ambtenaren € 203.000,-.

 

Participatie met de gemeenteraad.

Binnen deze onzekerheden is er ook houvast: de participatie met de gemeenteraad. Dat wordt al 2 eeuwen gedaan en lijkt heel erg op trede 1: de gemeenteraad wordt geïnformeerd. In de praktijk betekent dit dat de voorstellen van de coalitiepartijen worden ingewilligd en de voorstellen van de oppositie afgewezen. Het voordeel ten opzichte van trede 1 naar de burgers is dat dit volledig transparant is. We weten namelijk niet of de burgers echt zijn geïnformeerd en of ze daar tevreden mee zijn. Krijgt dan participatie met de gemeenteraad de trede 1+ en de participatie met de burger trede 1-? Dat is helaas een onderwerp voor een volgend college.

 

Nu gaat het onderwerp onder meer over het vervangen van een stoplicht door een kruising door midden-geleiders (voor het oversteken). Nu is een stoplicht een apparaat dat er voor zorgt, dat je even moet stoppen. Het lijkt mij heel slim om dat bij dit voorstel ook nog eens goed in overweging te nemen en niet door te jakkeren, zoals het verkeer straks wel zal doen.

 

Peter Lamberts

Columnist de 3e helft