· 

Ga flexibeler om met het huisvesten van arbeidsmigranten

Je bent ondernemer en je zoekt arbeidskrachten. Het is algemeen bekend dat het vinden van arbeiders op dit moment moeilijk is. Er is immers een tekort aan arbeidskrachten. Een deel van het oplossen van dit tekort is het aannemen van internationale arbeiders, ook wel: de arbeidsmigranten. Echter loop je als ondernemer dan aan tegen de volgende uitdaging: de huisvesting van deze arbeiders. Hiervoor heeft de Barneveldse gemeenteraad op 5 februari 2020 het beleidskader huisvesting arbeidsmigranten aangenomen.

 

De groei van het aantal arbeidsmigranten.

Het aantal arbeidsmigranten is de afgelopen tien jaar gegroeid en de verwachting is dat de groei komende tien jaar blijft doorzetten. Volgens Greenports groeit het aantal arbeidsmigranten tot 2030 in de provincie Gelderland naar tussen 93.000 en de 109.000. Dat terwijl in 2010 38,3 duizend en in 2020 62,3 duizend arbeidsmigranten in de provincie woonden. In onze gemeente woonden volgens Greenports in 2020 tussen de 250 en 1.000 arbeidsmigranten.

 

Het Barneveldse beleidskader huisvesting arbeidsmigranten.

In dit beleidskader zijn de basisvoorwaarden opgenomen voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Zo moet de locatie van huisvestiging goed bereikbaar zijn en in de nabijheid zijn van voorzieningen. Bij het huisvesten van arbeidsmigranten is het uitgangspunt dat de parkeerbehoefte (auto’s, fietsen) bij de wooncomplexen op het eigen terrein wordt opgelost. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij huisvesting in reguliere woningen, mag er geen sprake zijn van parkeeroverlast en vindt er een toets plaats op de geldende parkeernormen. Daarnaast is een voorwaarden van het huisvesten van arbeidsmigranten dat de huisvesting gecertificeerd dient te zijn volgens de normen van Stichting Normering Flexwonen aangescherpt met Barneveldse eisen als:

  • Voldoende ruimte en privacy, goede sanitair voorziening, veiligheid en hygiëne;
  • Informatie voorziening;
  • Goedwerkgeverschap.

Naast de basisvoorwaarden is in het beleidskader een aantal voorwaarden opgenomen voor de verschillende huisvestigingsmogelijkheden. De huisvestigingsmogelijkheden zijn: binnen de bebouwde kom, in het buitengebied of op een bedrijventerrein/gemengd gebied. Dit zijn bijvoorbeeld voorwaarden over de minimale WOZ-waarde, de minimale gebruikersoppervlakte voor woon- en slaapkamer, hoeveel mensen maximaal per woning mogen leven, hoeveel mensen maximaal per kamer gehuisvest mogen worden en afstand tot een andere locatie waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest.

U kunt het gehele beleidskader hier lezen.

  

Voorstel van de Barneveldse VVD.

Tijdens de raadsvergadering van 29 september 2022 heeft de Barneveldse VVD een voorstel (motie) ingediend omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten. Middels deze motie hebben wij het college van Barneveld verzocht om:

  • Zich tot het uiterste in te spannen om ingediende of nog in te dienen aanvragen betreffende huisvesting arbeidsmigranten, met gebruikmaking van de hardheidsclausule in de Huisvestingsverordening, een tijdelijke vergunning te geven van 3 jaar;
  • Zorg te dragen voor een jaarlijkse kwaliteitscontrole van deze tijdelijke vergunde huisvesting;
  • Zo spoedig mogelijk een voorstel voor te leggen aan de raad ter verruiming van de op 5 februari 2020 vastgestelde beleidskaders huisvesting arbeidsmigranten.

Met deze motie stellen wij een tijdelijke regeling voor. Een regeling waarbij de huidige aanvragers middels de hardheidsclausule een tijdelijke vergunning krijgen. Dit is geen regeling voor de eeuwigheid, maar het geeft het college de tijd om een voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter aanpassing van het vastgestelde beleidskader huisvesting arbeidsmigranten zodat dit beter aansluit bij de werkelijkheid.

 

Toezegging wethouder.

 

Helaas heeft de Barneveldse gemeenteraad dit voorstel niet aangenomen. Desalniettemin zal de Barneveldse VVD zich blijven inzetten voor een mooiere gemeente Barneveld en zijn wij blij met de toezegging van de wethouder dat hij mogelijkerwijze dit jaar nog komt met een voorstel omtrent het huisvesten van arbeidsmigranten.

 

Motie huisvestiging arbeidsmigranten.

Download
Motie huisvesting arbeidsmigranten
Motie huisvesting arbeidsmigranten.pdf
Adobe Acrobat document 76.5 KB