Verzoek om interpellatiedebat: Hoe gaan we als gemeente om met onze verenigingen?

Wij zijn zeer teleurgesteld over de nieuwe ontwikkelingen in de kwestie verplaatsing Oranjevereniging Voorthuizen en realisatie van de een locatie voor IJs- en skeelervereniging ’t Grieze Veen. Daarom vragen de fracties van Pro’98, CDA, VVD en Burger Initiatief een interpellatiedebat aan. Dat behoort volgens de verordening plaats te vinden op de eerstvolgende raadsvergadering van 25 oktober 2023.

 

Het recht van interpellatie is een zwaar politiek instrument wat niet vaak wordt ingezet binnen onze gemeente. We kiezen hier in dit geval voor omdat: 

 

1. De verenigingen het recht hebben op zo snel mogelijk meer duidelijkheid over de ontstane situatie. Dit besluit heeft tot veel onbegrip, onzekerheid en wantrouwen geleid bij de betrokkenen;

2. Er in de afgelopen jaren al veel commissievergaderingen en raadsvergaderingen over dit dossier hebben plaatsgevonden, er zijn de nodige raadsmemo’s verstuurd, er zijn moties en amendementen over ingediend en er zijn schriftelijke vragen over gesteld. Wij zijn niet hoopvol over het effect van het nogmaals in de commissie agenderen, of het nogmaals stellen van schriftelijke vragen naar aanleiding van wat de afgelopen dagen heeft plaatsgevonden;

3. Wij denken een breder patroon te zien, waarin niet zorgvuldig met onze verenigingen wordt omgegaan.

 

Tijdens de interpellatie willen we het college bevragen over bepaalde keuzes die het college in dit dossier heeft gemaakt, maar ook willen wij weten hoe het college de communicatie naar verenigingen naar de toekomst toe gaat verbeteren. Wij hebben onder andere de volgende vragen aan het college: 

 

Oranjevereniging Voorthuizen en ’t Grieze Veen.

De verhuizing van de Oranjevereniging en de mogelijkheid voor ’t Grieze Veen om daarbij aan te sluiten speelt al jaren (sinds 2016). De gemeente heeft accommodatiebeleid opgesteld waarbij is vastgesteld dit soort gezamenlijke initiatieven op meer steun van de gemeente zou mogen rekenen. Deze steun is richting de verenigingen ook al meerdere malen uitgesproken. 

 

In een brandbrief van 16 oktober 2023 laat de Oranjevereniging aan ons weten dat zij in een gesprek met een ambtenaar hebben moeten vernemen dat er geen medewerking wordt verleend aan de plannen, dit volledig in tegenstelling tot wat de vereniging verwachtte. Ook ’t Grieze Veen laat vandaag van zich horen. De verenigingen is voorgehouden dat het college daar vandaag, 17 oktober 2023, over besluit. Op 16 april is er al een brief naar de buurtbewoners verzonden. 

 

1. Hoe kan het dat er al een brief naar de inwoners is verstuurd voordat het collegebesluit is genomen, of was het collegebesluit al genomen en zijn de verenigingen onjuist geïnformeerd?

2. Waarom zijn de verenigingen niet eerder op de hoogte gesteld van dit besluit?

3. Waarom is het college niet zelf dit gesprek aangegaan in plaats van een ambtenaar? Het college weet toch dat dit een gevoelig onderwerp is waar ook door de verenigingen al veel tijd, geld en hoop in is gaan zitten?

4. Klopt het dat vanaf het moment van indienen van het plan in augustus er geen enkele inhoudelijke reactie door de gemeente is gegeven en dat tot dit besluit er radiostilte vanuit de gemeente is geweest? Waarom heeft het college hiervoor gekozen?

5. Waarom is er niet samen met de verenigingen gekeken naar wat wel haalbaar is in plaats van het hele plan naar de prullenbak te verwijzen?

 

In de mail naar de buurtbewoners geeft het college eerst aan “dat op basis van dit plan er geen vervolggesprekken over de verplaatsing van de Oranjevereniging naar de locatie Oude Zeumerseweg zullen plaatsvinden”. Drie zinnen later geeft het college aan wel met de Oranjevereniging in gesprek te gaan over de uitgangspunten van een plan wat wel de goedkeuring kan wegdragen.

 

6. Waarom zijn deze uitgangspunten niet al in een eerder stadium meegegeven aan de verenigingen?

7. Wat betekent dit nou concreet voor het vervolg?

8. Waarom is de brief naar de bewoners niet door het college ondertekend? 

9. In het collegebesluit staat onder ‘kanttekeningen’ dat er gezocht moet worden naar een alternatieve locatie voor de skeelervereniging, maar tegelijkertijd blijft u in gesprek om te komen tot een plan wat wel goedkeuring kan wegdragen. Welk van de twee is waar?

10. Een van de genoemde argumenten is dat de gesprekken en dit dossier al veel ambtelijke en bestuurlijke inzet hebben gevraagd. Hoeveel inzet heeft dit reeds gevraagd?

11. Klopt het dat als argument gebruikt is dat de prioriteit ligt bij de bouw van 6000 woningen en dat voor een plan als dit geen capaciteit vrijgemaakt wordt?

12. Wordt deze inzet minder groot nu zowel is toegezegd in gesprek te blijven over de uitgangspunten en daarnaast zal worden gezocht naar een alternatieve locatie voor de skeelervereniging, of wordt de inzet daarmee juist groter? 

 

De Oranjevereniging Voorthuizen geeft aan dat de gemeente ten onrechte de indruk wekt dat het de gemeente zoveel tijd en energie heeft gekost en dat de vereniging niet zou leveren. Volgens hen waren ze twee jaar geleden al bijna rond, maar vertrok de vijfde projectleider in zes jaar tijd.

 

13. Hoe kijkt het college hier naar?

14. Klopt het dat toen is aangegeven dat er weer helemaal blanco zou moeten worden begonnen? 

 

’t Grieze Veen geeft aan dat begin september met de gemeentelijke projectleider een aantal details over het plan zijn besproken. De terugkoppeling die zij hebben ontvangen was positief. Daarna volgde radiostilte en werd er op terugbelverzoeken niet gereageerd en mails summier beantwoord. De vereniging wordt vervolgens door de Oranjevereniging geïnformeerd dat de projectleider voor langere tijd is uitgeschakeld.

 

15. Wat is de reflectie van het college op de ervaringen van ’t Grieze Veen. Begrijpt het college dat dit ook voor hen als een onaangename verassing komt en welk perspectief geeft u de vereniging?

 

De gemeente heeft al in een eerder stadium achter het net gevist, toen de grond verkocht bleek te zijn aan De Bunte Vastgoed. Daar zijn vervolgens afspraken overgemaakt.

 

16. Welke consequenties heeft dit besluit voor de afspraken die zijn gemaakt met de firma De Bunte Vastgoed?

17. Wat betekent dit voor voetbalvereniging VVOP? Ook hier lagen plannen voor uitbreiding die mogelijk zouden worden na de verhuizing?

18. VVOP heeft nu een kunstgrasveld in gebruik op het terrein van de Oranjevereniging. Wat gaat er gebeuren met het gebruik van dit terrein als de Oranjevereniging op de huidige plek moet blijven zitten? 

 

Veel overleggen, weinig resultaat.

In het algemeen worden er met meerdere verenigingen en organisaties veel gesprekken gevoerd, maar levert het weinig concrete afspraken op. Ook de signalen van wisselende projectleiders en contactpersonen, waarna alles weer opnieuw onder de loep wordt genomen horen wij van meerdere verenigingen terug. SDV Barneveld is zo’n voorbeeld. Eerst worden tussentijds de kaders veranderd, dan wordt dat weer teruggedraaid, daarna vinden er gesprekken plaats om de kosten omlaag te krijgen. Dat lukt vervolgens in gezamenlijkheid. Vervolgens krijgt SDV Barneveld alsnog te horen dat zij de helft van de overgebleven kosten moeten dragen.

 

19. Waar gaat dit nu mis in de samenwerkende overleggen? Zijn de kaders niet helder? Is er geen overdracht tussen ambtenaren bij wisselingen? Is er te weinig capaciteit en geld om binnen de huidige kaders verenigingen verder te helpen? Als dat laatste het geval is, waarom wordt de raad daar dan niet bij betrokken? Nu wordt er gepraat met verenigingen, dan is het weer even stil, dan wordt er weer gepraat, maar het eindresultaat is bij voorbaat teleurstellend. Verenigingen hebben nu het gevoel dat ze niet serieus worden genomen door dit college. Welke (on)mogelijkheden zijn er?

20. Is er met het vastgestelde accommodatiebeleid in de achterzak nu een helder beeld hoeveel geld er beschikbaar is voor welke combinatie van verenigingen en welk tijdspad verenigingen moeten doorlopen? Wordt dit ook helder gecommuniceerd met verenigingen?

21. Wat is het verenigingen beleid wat de gemeente Barneveld de komende jaren wil voeren?

22. Wat gaat het college eraan doen om de communicatie met de verenigingen in onze gemeente te verbeteren en hoe gaat het college de verwachtingen beter managen dan dat nu het geval is?

 

Initiatiefnemers tot verzoek om interpellatiedebat.

Frank van der Lubbe (Pro’98)

Judith van den Wildenberg (Burger Initiatief)

Daan de Vries (CDA)

Theo Bos (VVD)

 

Documenten.

Alle documenten van het verzoek tot interpellatie zijn terug te vinden via deze link onder agendapunt 2.3 van de raadsvergadering van 25 oktober 2023. 

 

Barneveldse Krant.

Artikel in de Barneveldse Krant van dinsdag 17 oktober 2023 met de titel Barnevelds gemeentebestuur wijst plan verplaatsing Oranjevereniging Voorthuizen af

 

Artikel in de Barneveldse Krant van woensdag 18 oktober 2023 met titel Oppositie wil extra debat over gesneuveld plan Oranjevereniging Voorthuizen