Wonen.

Waar je goed en betaalbaar kunt wonen.

Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Daarom is het belangrijk dat iedereen een passende woning kan vinden. Wij willen dat onze inwoners op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden. Een huis dat je kunt aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt. Maar de realiteit is anders. Op dit moment is de woningnood in Barneveld hoog. Als VVD willen wij dat er minstens 2000 nieuwe huizen en 800 flexwoningen bijgebouwd gaan worden, zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. 

 Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen wordt onze prioriteit. Wij willen dat er komende vier jaar minstens 2000 nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden, zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. Het bouwtempo moet omhoog.

Door te bouwen pakken we doorstroming aan bij zowel sociale huur, vrije huur als bij koopwoningen. Zo krijgen we voor elkaar dat ouderen die kleiner willen wonen, niet langer onnodig een eengezinswoning bezet houden en regelen we eerlijke toegang tot de huizenmarkt voor starters.

De gemeente gaat aan de slag met creatieve, nieuwe woonvormen zoals tiny houses en flexwoningen. Wij willen dat er komende vier jaar minstens 800 flexwoningen worden gerealiseerd. Zo helpen we starters op weg en kunnen ouderen in een vertrouwde omgeving bij hun kinderen blijven wonen.

► Met woningbouwcorporaties maken we afspraken over het voorkomen van scheefwonen en het stimuleren van doorstroming.

We toekennen volgens het gelijkheidsbeginsel. Statushouders krijgen geen voorrang.

We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor migranten met een verblijfsvergunning, maar schaffen hun voorrangspositie bij sociale huurwoningen af.

Om snel meer woningen te kunnen bouwen, kiezen we voor kortere en soepelere procedures voor nieuwbouw. We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca. Zo zorgen we voor een prettig en leefbaar dorp. Ook doen we alles wat mogelijk is om speculatie tegen te gaan.

We willen dat alle inwoners makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Regels uit bestemmingsplannen zijn digitaal en actueel beschikbaar.

We zijn terughoudend met het verhogen van de belasting op de eigen woning (OZB).

Voor de ontwikkeling van (bouw)gronden, willen we kansen bieden aan innovatieve ondernemers en bouwers. Wij willen bouwers niet langer afremmen met gedetailleerde beeld- en kwaliteitsplannen. Leidend is een beperkt programma van eisen. Dat biedt meer ruimte voor creativiteit.

Een initiatief waarbij particulieren gezamenlijk investeren in de nieuw- of verbouw van woningen middels een vereniging, coöperatie of collectief particulier opdrachtgeverschap stimuleren wij.

In de ontwerpfase van een wijk of gebied wordt (toekomstige) bewoners de mogelijkheid geboden om mee te over met de (her)ontwikkeling van nieuwe of bestaande gebieden.

De gemeente gaat actief aan de slag om te zorgen dat er een groter aandeel eigen-bouwwoningen komt.

1 procent van de te bouwen woningen moet in het exclusieve segment komen.