· 

Schriftelijke vragen verlichting Stationsweg

De fractie van de VVD stelt schriftelijke vragen over de verlichting op de stationsweg aan het college. Namens de fractie van de VVD stel ik u, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over de tijdelijke en toekomstige verlichting van de fietspaden aan de Stationsweg te Barneveld.

 

Op dit moment wordt aan de Stationsweg gewerkt aan het nieuwe fietspad. De fietsers moeten nu in beide richtingen gebruik maken van het fietspad aan de andere kant.

 

’s Avonds is er ook veel fietsverkeer op dit traject. Met name in het weekend fietsen veel jongeren dit traject tussen Barneveld en Voorthuizen. Op dit moment is dit traject slecht verlicht. De straatlantaarns staan aan de kant waar gewerkt wordt en staan niet allemaal aan. Zo zijn er ook nog een drietal lantaarns op de kruising met Wijnenberglaan die op dit moment niet werken. 

 

Met de korter wordende dagen betekent dit dat over een maand scholieren hier ook mee geconfronteerd worden. Dit is volgens de VVD een onveilige situatie. Naast dat verlichting belangrijk is voor de daadwerkelijke veiligheid qua zicht, geeft goede verlichting ook een gevoel van veiligheid.

 

In de nieuwe situatie wordt de verlichting nog belangrijker. Het fietspad grenst voor een groot deel aan het bos. Veel fietsers ervaren het “oude” fietspad nu ‘s avonds vanwege de ligging als onveilig. Het verlichtingsvoorstel voor de nieuwe situatie hebben wij in goede orde ontvangen. Wij kunnen hieruit niet afleiden dat er separaat naar het fietspad is gekeken en is gepland.

 

De VVD zou graag antwoord willen hebben op de volgende vragen.

 

Huidige situatie.

Vraag: Waarom staat ‘s avonds niet alle straatverlichting aan?

Antwoord: Wij hebben de verlichting tijdens de avondsituatie gecontroleerd. Geconstateerd is dat ter hoogte van de Van Wijnbergenlaan 2 verplaatste lichtmasten niet werken. Tevens zijn er langs de Stationsweg tussen de Van Wijnbergenlaan en Wen-copperweg 2 lichtmasten, die niet werken. Vanwege de onveiligheid die dit veroorzaakt wordt dit op zo kort mogelijke termijn opgelost.

 

Vraag: Is er gedurende de aanleg van het nieuwe fietspad tijdelijk extra verlichting mogelijk bij het fietspad dat nu in twee richtingen gebruikt moet worden? 

Antwoord: Momenteel fietst het fietsverkeer tweezijdig over het bestaande fietspad aan de zijde van het bos. Behalve het herplaatsen van de bestaande verlichting langs de rijbaan wordt langs dit fietspad aan de oostzijde van de Stationsweg nieuwe verlichting geplaatst. Op korte termijn plaatsen we tijdelijke verlichting langs het fietspad in af-wachting van de definitieve nieuwe masten.

 

Nieuwe situatie.

Vraag: Wordt er in het verlichtingsplan rekening gehouden met:

- De nieuwe situatie, twee rijrichtingen,

- De ligging naast het bos,

- Het intensieve gebruik door jongeren.

Antwoord: Ja, ten opzichte van de bestaande situatie worden er langs het tweerichtingenfietspad nieuwe lichtmasten bijgeplaatst voor zover dit fietspad is gelegen in het bos. Er is een verlichtingsplan opgesteld om te bepalen waar welke (extra) verlichting nodig is. Dit resulteert in het bijplaatsen van 11 lichtmasten met een hoogte van 4 meter en een onderlinge afstand van ca. 30 meter.

 

Sandra Reemst 

Raadslid 

Foto's.