Schriftelijke vragen verlichting Stationsweg


Avondfoto's van de Stationsweg

 

Aan            College van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Barneveld
Betreft     Schriftelijke vragen over de verlichting aan de Stationsweg
Datum     21 september 2018


Geacht College van Burgemeester en Wethouders,


Namens de fractie van de VVD stel ik u, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over de tijdelijke en toekomstige verlichting van de fietspaden aan de Stationsweg te Barneveld.


Op dit moment wordt aan de Stationsweg gewerkt aan het nieuwe fietspad. De fietsers moeten nu in beide richtingen gebruik maken van het fietspad aan de andere kant.
’s Avonds is er ook veel fietsverkeer op dit traject. Met name in het weekend fietsen veel jongeren dit traject tussen Barneveld en Voorthuizen. Op dit moment is dit traject slecht verlicht. De straatlantaarns staan aan de kant waar gewerkt wordt en staan niet allemaal aan. Zo zijn er ook nog een drietal lantaarns op de kruising met Wijnenberglaan die op dit moment niet werken.


Met de korter wordende dagen betekent dit dat over een maand scholieren hier ook mee geconfronteerd worden. Dit is volgens de VVD een onveilige situatie. Naast dat verlichting belangrijk is voor de daadwerkelijke veiligheid qua zicht, geeft goede verlichting ook een gevoel van veiligheid.


In de nieuwe situatie wordt de verlichting nog belangrijker. Het fietspad grenst voor een groot deel aan het bos. Veel fietsers ervaren het “oude” fietspad nu ‘s avonds vanwege de ligging als onveilig. Het verlichtingsvoorstel voor de nieuwe situatie hebben wij in goede orde ontvangen. Wij kunnen hieruit niet afleiden dat er separaat naar het fietspad is gekeken en is gepland.
De VVD zou graag antwoord willen hebben op de volgende vragen.


Huidige situatie:
- Waarom staat ‘s avonds niet alle straatverlichting aan?
- Is er gedurende de aanleg van het nieuwe fietspad tijdelijk extra verlichting mogelijk bij het fietspad dat nu in twee richtingen gebruikt moet worden?


Nieuwe situatie:
Wordt er in het verlichtingsplan rekening gehouden met:
- De nieuwe situatie, twee rijrichtingen,
- De ligging naast het bos,
- Het intensieve gebruik door jongeren.


Ik zie de reactie van het college tegemoet.


Met vriendelijke groet,
Namens de VVD,


Sandra Reemst-Start
Raadslid | VVD Barneveld