· 

Schriftelijke vragen over Vink naar aanleiding van de klankbordgroep

Wij hebben gisteravond, net als alle andere raadsleden van Barneveld, een zorgwekkende brief ontvangen van een van de leden van de Klankbordgroep Toegepast Zand. Naar aanleiding van deze brief en de raadsvergadering van 12 december jl. wil de VVD fractie u op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening een aantal vragen stellen.

 

 

Arcadis is het onderzoeksbureau dat van u de taak heeft gekregen om de handelingen van Royal Haskoning, het bureau verantwoordelijk voor het uit te voeren bodemonderzoek in Barneveld, te controleren. Uit de brief van de heer Hogeman van 13 december, blijkt dat zij niet zijn ingelicht over de keuze voor deze twee bureaus en dat voordat zij op de hoogte waren, Arcadis al in gesprek was geweest met Vink.


1. Kunt u verantwoorden waarom de klankboordgroep niet direct is ingelicht? U heeft per slot van rekening meerdere keren herhaald hoe belangrijk de rol van de klankbordgroep is in het onderzoek naar wat er precies gebeurd is.


2. Om daarop verder te gaan, de klankbordgroep heeft meerdere malen verzocht om inzicht te krijgen in het onderzoeksplan. Het verbaast ons dan ook om te lezen dat de klankbordgroep nog steeds van mening is zeer slecht geïnformeerd te zijn. Bent u bereid om het onderzoeksplan, bestaande uit alle relevante stukken rond de opdracht aan Royal Haskoning en Arcadis, te delen met de leden van de klankbordgroep? Het liefst voor de eerst volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep op 19 december.


3. Bent u bereid, gezien de cruciale taak van de gemeenteraad als controlerend orgaan, deze stukken ook te delen met de leden van de Raad?

 

Tot slot hebben wij vernomen dat er een discussie is ontstaan over de vraag of de opnames die zijn gebruikt in de aflevering van Zembla van 28-11 jl. gemonteerd zijn of niet. Tijdens de raadsvergadering van 12 december jl. beweert wethouder De Kruijf, na het fragment meerdere malen te hebben beluisterd, dat de opname vals is en geen daadwerkelijke uitspraak is van de directeur van de OddV de heer Baakman.


4. Is de beschuldiging van wethouder De Kruijf puur gebaseerd op het herhaaldelijk beluisteren van het desbetreffende fragment, of zijn er ook andere aanwijzingen die duiden op misleidende journalistiek?


5. Bent u als college nog steeds overtuigd van het feit dat de opnames gemonteerd zijn? Wat is dan uw aanpak om dit soort aantastingen van de goede naam van onze gemeente aan te pakken?