· 

Schriftelijke vragen Achterveldseweg

Onlangs heeft onze fractie contact gehad, in zowel digitale als fysieke vorm, met enkele bewoners van de Achterveldseweg in Barneveld. Deze bewoners kampen met zorgen aangaande de toenemende verkeersonveiligheid en de doorstroom van dit verkeer alsmede de hierdoor ontstane negatieve gevolgen voor de leefbaarheid van aanwonenden. Wij achten de huidige situatie als onwenselijk en stellen uw college, op basis van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, de onderstaande vragen.

 

Het zal ook u als college niet ontgaan zijn dat de Achterveldseweg een bekende sluiproute is. Gezien de veelvoorkomende vertraging op de in onze gemeente gelegen snelwegen is verkeer geneigd de snelweg te mijden en binnendoor te rijden, onder meer over de Achterveldseweg. Gezien de toenemende vertraging (weliswaar buiten coronatijd) en de verbeterde navigatiemiddelen, die automobilisten vertragingen en de snelste route tonen, is het sluipverkeer op de Achterveldseweg geïntensiveerd. Dit leidt tot grote verkeersopstoppingen op de Plantagelaan, vanwege het verkeer dat deze weg wil verlaten om verder te gaan op de Achterveldseweg in de richting van Amersfoort.

 

1: Is het college het met ons eens dat wij ons moeten inzetten om verkeer op de snelweg te houden opdat de overlast rondom de Plantagelaan en de Achterveldseweg zoveel mogelijk voorkomen kan worden?

2:  Denkt u dat het enkel toelaten van bestemmingsverkeer in spitstijden (bijvoorbeeld 7:00 t/m 9:00 en 16:00 t/m 18:30) helpt met het bestrijden van de overlast?

Naast de verkeersdrukte en -opstoppingen ervaren bewoners onveilige situaties. Er wordt vaak hard gereden en (fatale) ongelukken zijn deze weg helaas niet vreemd. De weg is relatief smal, kent vracht- en landbouwverkeer en een aantal onoverzichtelijke bochten. Tevens geven bewoners aan dat zij hun schoolgaande kinderen niet zelfstandig deze weg durven laten over te steken.

3: Rond 2018 (uit ons hoofd) zijn er enkele aanpassingen gedaan, een grover asfaltdek en lage drempels, om de verkeersveiligheid te bevorderen. Zijn deze aanpassingen geëvalueerd en hebben deze het beoogde resultaat opgeleverd?

4: De bewoners geven aan nog steeds verkeersonveilige situaties te ervaren, hoe kijkt het college aan tegen deze ervaren problematiek, ook gezien de gedane aanpassingen?

Daarnaast geven bewoners aan te vrezen voor een verdere intensivering van de genoemde problemen wanneer er wegwerkzaamheden zullen plaatsvinden bij knooppunt Hoevelaken.

5: Is het college het met ons eens dat wij deze intensivering voor moeten zijn door nu al te proberen verkeer op de snelweg te houden en te mijden van de Achterveldseweg?

Tot slot,

6: Is het college bereidt een (her)evaluatie uit te voeren naar de bekende problemen rondom de Achterveldseweg en hierin andere mogelijke sluiproutes rondom de snelweg te betrekken, zoals de Helweg en de Postweg in de Glind?  

7: Wij zullen dit punt, en de ingekomen brieven van bewoners, agenderen tijdens de raadsvergadering van 12 november om deze te bespreken in de daarop volgende commissie. Is uw college bereidt deze vragen voor die tijd te beantwoorden opdat wij deze vragen kunnen betrekken in een constructief gesprek tussen  inwoners, de raad en uw college gericht op het vinden van oplossingen?