Aanwijzing AZC-locatie is niet transparant

De Barneveldse VVD is niet te spreken over de houding van het gemeentebestuur bij de aanwijzing van een locatie voor een asielzoekerscentrum binnen de gemeentegrenzen. 

  

Op 8 maart 2023 ontvingen wij antwoorden op onze vragen van 12 februari 2023: 'Wanneer is er duidelijkheid over de locatie voor het AZC?'.  Daarnaast ontvingen de afwijzing op ons WOO-verzoek (wet openbaarheid overheid). Zowel de beantwoording als de afwijzing kan u onder aan deze pagina inzien. Na aanleiding van de beantwoording van de vragen en het afwijzen van het WOO verzoek verscheen een artikel in de Barneveldse Krant: "Onvrede VVD: 'Aanwijzing AZC-locatie is niet transparant"

  

Asielzoeker welkom, burger buiten de deur!  

Het gemeentebestuur heeft besloten dat pas nadat de locatie voor het AZC bekend is de gemeenschap mee mag praten. Dat is volgens ons te laat. Bij een belangrijke beslissing, zoals de keuze voor de locatie van een AZC, dient de burger nauw betrokken te worden, maar wat blijkt? Het gemeente bestuur houdt de burger liever buiten de deur! Het college komt in maart met de voorkeurslocatie. Voor de zomer wordt definitief besloten waar het AZC komt. Daarna gaat de gemeente verder met het participatietraject. Dan gaat men namelijk in gesprek met de omwonenden, de ondernemers, de maatschappelijke organisaties over de inpassing van het AZC op de al vastgestelde locatie. 

 

Alle informatie is nodig voor een goed overwogen beslissing.

Wij hebben verzocht, via de WOO, om alle documenten en (mail- en app-) berichten van onder andere alle collegeleden die betrekking hebben op het proces rondom het vestigen van een AZC te ontvangen tegelijkertijd met het raadsvoorstel. Daarnaast hebben wij verzocht  alle documenten en (mail- en app-) berichten tussen de gemeente, het Centraal Orgaan Asielzoekers en het ministerie van Justitie en Veiligheid te ontvangen. Het gemeente bestuur heeft besloten om dit verzoek af te wijzen, omdat de raad dan niet goed meer zou functioneren. Terwijl de volledige informatie nodig is om tot een goed afgewogen keuze te kunnen komen. Daarnaast vinden wij dit besluit tekenend voor het gebrek aan transparantie richting de raadsleden, maar ook richting de inwoners.   

 

Gebrek aan transparantie en participatie.

Wij kunnen ons niet vinden in de weigering van het college. Wij zijn van mening dat de raad en de burgers volledig geïnformeerd dient te worden en dat het college volledige openheid van zaken moet geven conform ons verzoek bij het raadsvoorstel inzake de voorkeurslocatie. Het gehele proces moet van A tot Z duidelijk zijn. Transparant. Fractieleider Theo Bos reageerde in de Barneveldse krant als volgt: "Het lokale belang om de burger mee te nemen in de totstandkoming van besluitvorming, wordt hier volkomen genegeerd. Neem burgers mee in het besluit voor een locatie. We hebben onze mond vol van communicatie en participatie, met name coalitiepartij Lokaal Belang, maar bij moeilijke besluiten gaat dat schijnbaar niet op. Laat de burger hier zijn en haar zegje maar over doen en deels bepalen welke locatie het wordt. En niet alles al van tevoren dichttimmeren."

Als je de inwoner goed meeneemt in het besluit en ze laat participeren zal het draagvlak ook groter worden voor het oplossen van het Haagse probleem omtrent de opvang van asielzoekers. 

 

Den Haag moet aan de slag: asiel instroom moet naar beneden.

Het is goed mogelijk dat het plaatsen van een AZC onrust oplevert. Die onrust wordt niet alleen gecreëerd door het Barneveldse college, maar ook door het Rijk. Eerst de gemeente. De gemeente heeft er zelf voor gekozen om een AZC te vestigen in de gemeente. Dit in aanloop naar de spreidingswet. Alleen de Barneveldse VVD stemde tegen dit besluit. De rol die het Barneveldse college hierin moet spelen is: transparant zijn, de burger laten participeren, logische en onlogische bezwaren weg nemen en draagvlak creëren. Door de inwoner mee te nemen en de bezwaren (deels) weg te nemen zal de onrust ook minder zijn en zal het draagvlak hoger worden. 

Dan Den Haag. Onze landelijke overheid, met Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie Eric van de Burg voorop, moet harder aan de slag te gaan met de aanpak van de oorzaak van de problematiek rondom de asielopvang, namelijk: de hoge instroom van asielzoekers. De instroom moet echt omlaag. Het oplossen van de problematiek rondom de asielopvang begint met het verminderen van de instroom. Is de instroom minder zal de opvang behapbaarder zijn en niet voelen als 'dweilen met de kraan open'. 

 

Bijlagen.

Download
Beantwoording schriftelijke vragen
De beantwoording van de schriftelijke vragen over het AZC.
Beantwoording vragen Barneveldse VVD inz
Adobe Acrobat document 88.6 KB
Download
Reactie op het WOO verzoek over het AZC
Middels de WOO hebben wij informatie opgevraagd. Dit informatie verzoek is afgewezen.
Reactie WOO verzoek.pdf
Adobe Acrobat document 853.4 KB