· 

Schriftelijke vragen Asielzoekerscentrum

De Barneveldse VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van de gemeente Barneveld ten behoeve van de voorbereiding op de behandeling van het asielzoekerscentrum (AZC) in de commissievergadering van 22 juni 2023. 

 

Standpunt AZC

Laten we duidelijk zijn, wij zijn tegen het vestigen van een AZC in onze gemeente. Ons gehele standpunt inzake het AZC kunt u hier lezen. 

  

Transparantie

Wij vinden transparantie in het proces voor de komst van een AZC belangrijk. Daarom hebben wij er bewust voor gekozen om onze vragen, in de voorbereiding op de behandeling van het AZC in de commissievergadering van 22 juni 2023, openbaar aan het college te stellen, middels schriftelijke vragen, zodat de betrokkenen, omwonende en andere belangstellende ook een afschrift ontvangen van de antwoorden op deze vragen.

 

41 vragen in verschillende categorieën 

De vragen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: 

 1. Veiligheid;
 2. Kosten;
 3. COA;
 4. Aantal woningen;
 5. Omgevingsvergunning en woningbouw;
 6. Tewerkstellingsvergunning;
 7. Commissievergadering en communicatie.

Veiligheid

Wij vinden de veiligheid in de gemeente belangrijk. Ook bij het vestigen van een AZC in Barneveld dient de veiligheid goed gewaarborgd te zijn. Daartoe hebben wij de volgende vragen gesteld:

 1. Is het politiebureau in Barneveld 24 uur per dag 7 dagen per week bemenst?
 2. Kunnen aangiftes direct fysiek op het politiebureau in Barneveld opgenomen worden?
 3. Wat is de huidige beschikbare capaciteit voor het opnemen van fysieke aangiftes op het politiebureau in Barneveld?
 4. Zijn er mogelijkheden om de capaciteit voor het opnemen van fysieke aangiftes te verhogen als dit nodig blijkt te zijn?
 5. Er is één wijkagent voor de wijk waar het AZC komt. Is die betreffende wijkagent altijd bereikbaar?
 6. Hoe realistisch blijft één wijkagent in gebied waar een AZC gepland is? Hoe doen andere gemeente dit?
 7. Zijn er technisch gezien mogelijk om extra straatverlichting aan te brengen?
 8. Wat als we een optimale straatverlichtingssituatie willen voor de weg en het fietspad, wat kost dit naar verwachting?
 9. Welke technische en juridische mogelijkheden zijn er om veiligheidscamera’s te plaats op en rondom het terrein (in de openbare ruimte)?
 10. Wat kosten extra veiligheidscamera’s?

Kosten

Bij het vestigen van een AZC zijn kosten gemoeid. Daartoe hebben wij de volgende vragen gesteld:

 1. Wie is er verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van het perceel en het aanleggen van het AZC?
 2. Wie gaat de woningen plaatsen?
 3. Wie gaat de woningen betalen?
 4. Wordt er binnen de gemeente een beleidsmedewerker AZC aangesteld? Zo ja, voor om hoeveel FTE gaat het en in welke schaal?
 5. Wie betaalt de kosten voor de beveiliging en voor het creëren van veiligheid? Naast personele inzet op het terrein ook te denken aan: meer verlichting, meer veiligheidscamera's, enzovoort.
 6. Welke proceskosten heeft de gemeente momenteel al gemaakt voor het AZC? Graag een overzicht aanleveren.
 7. Worden de proceskosten betaald door het COA of de gemeente?

COA 

Het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) regelt de opvang van de asielzoekers in Nederland. Ook bij het vestigen van het AZC in Barneveld zal het COA een belangrijke rol spelen. Zo gaat de gemeente een contract aan met het COA. Daartoe hebben wij de volgende vragen gesteld: 

 1. Wilt u ons voor de commissievergadering het opgestelde (concept) contract met de COA toesturen?
 2. Wilt u belangrijke en relevante toezeggingen buiten het contract van het COA (en ministerie van J&V) toesturen voor de commissievergadering?
 3. Heeft het COA aan de gemeente laten weten dat de afspraak om geen alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen nog gehandhaafd kan worden?
 4. Is het college bereid in het contract met het COA op te laten nemen, er geen mensen uit veilige landen en alleenstaande mannen worden gehuisvest?

Aantal woningen

Bij het vestigen van een AZC moet ook een keuze gemaakt worden omtrent het aantal asielzoekers en het aantal woningen. Daartoe hebben wij de volgende vragen gesteld: 

 1. Hoeveel woningen komen er nu daadwerkelijk op het terrein? In de stukken is circa 30 in de tweede informatiebijeenkomst benoemde de burgemeester 35 woningen. Wat is het nu?
 2. Hoeveel vluchtelingen worden er nu daadwerkelijk opgevangen? De burgemeester heeft het tijdens de tweede informatiebijeenkomst over ongeveer 300 vluchtelingen. Is het nu ongeveer of maximaal 300?
 3. U geeft aan voor een ‘duurzaam concept’ te gaan en dat om dat rendabel te maken voor een periode van 10 jaar is gekozen. Wilde het COA niet meewerken aan een kortere periode?
 4. Was dit een voorstel van het COA of van het college?
 5. Wat zijn deze woningen nog waard nadat deze zijn gebruikt als AZC? Als je 10 mensen, al dan niet getraumatiseerd, in 1 woning plaatst is het eigenlijk niet reëel te verwachten dat na 5 of na 10 jaar de woning nog in goede staat verkeerd.
 6. Worden de kosten van het renoveren van de woningen vergoed door het COA?

Omgevingsvergunning en woningbouw

Er is gekozen voor een tijdelijke omgevingsvergunning van tien jaar. De kern van een tijdelijke omgevingsvergunning is dat vergunning wordt verleend voor iets dat tijdelijk is van aard of dat weer ongedaan gemaakt kan worden. De locatie zal in elk geval 10 jaar worden gebruikt voor de opvang van asielzoekers. Het AZC krijgt de inrichting en uitstraling van een woonwijk. Hierdoor kunnen de woningen eventueel na gebruik als AZC bewoond worden door andere mensen (of groepen). Ook kunnen de gebouwen misschien ergens anders voor gebruikt worden. Daartoe hebben wij de volgende vragen gesteld: 

 1. Waarom wordt voor deze definitieve woningen dan toch gekozen voor een (snelle) tijdelijke omgevingsvergunning?
 2. Er is hier spraken van een natuur zonering bij de Esvelderbeek! Is deze woningbouw op deze plaats juridisch wel mogelijk via deze (snelle) tijdelijke omgevingsvergunning?
 3. Met de keuze voor een tijdelijke omgevingsvergunning hebben inwoners slechts eenmaal de mogelijkheid tot indienen van zienswijzen, bezwaar en beroep in vergelijking met de omgevingsplanwijziging én omgevingsvergunning waarbij inwoner(s) twee keer deze mogelijkheid krijgen. Waarom is hiervoor gekozen en hoe kijkt het college hiernaar?
 4. Bent u het met ons eens dat een planschade claim indienen geen zin heeft, omdat dit afgewezen wordt in verband met het tijdelijke karakter van de omgevingsvergunning en dat u daarmee de bewoners die een claim willen indienen een dode mus biedt?
 5. Deze tijdelijke omgevingsvergunning geeft de indruk dat na tien jaar de AZC-woningen weer weg zullen zijn, maar dit is niet, per definitie, het geval immers wordt er na 8 jaar besloten over de toekomst van het AZC en er is gekozen voor een ‘duurzaam karakter’. In deze tien jaar kan een het omgevingsplan gewijzigd worden. Hoeveel kans maakt een indiener van een zienswijze op dit omgevingsplan dan als de woningen al gerealiseerd zijn?
 6. Bij het vaststellen van een omgevingsplan moet de gemeente aantonen hoe zij burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen bij de voorbereiding betrokken heeft en ook wat de gemeenten met de resultaten heeft gedaan. Hoe is de gemeente van plan de inwoners te betrekken? Is hier nog inspraak mogelijk of is dit slechts een formaliteit?
 7. In Barneveld is een enorm grote behoeft aan betaalbare woningbouw in welke vorm dan ook. Mede door tijdrovende en kostbare planologische procedures blijkt dat initiatieven vaak moeilijk te realiseren zijn. Als de gemeenteraad het AZC plan op 5 juli goedkeurt mogen andere woningbouwplannen, waar ook enorme behoeft aan is, dan ook gebruik maken van de procedure die voor het AZC wordt gevolgd?
 8. En zouden plannen in het kader van het functieveranderingsbeleid dan ook gebruik mogen maken van de procedure die voor het AZC wordt gevolgd?

Tewerkstellingsvergunning

Nadat de vluchteling 6 maanden in de procedure is kan deze een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Hiermee kan de vluchteling 24 weken in het jaar werken. Wij vinden dit aantal weken te laag, in onze ogen zou de vluchteling met een tewerkstellingsvergunning het hele jaar moeten werken. Indien de vluchteling werkt, dient deze een eigen bijdrage te betalen voor de opvang. Daarnaast zijn wij van mening dat de vluchteling een bijdrage moet doen aan de Barneveldse samenleving. Daartoe hebben wij de volgende vragen gesteld:

 1.  Deze tewerkstellingsvergunning aanvragen is vrijwillig. Hoe gaat u ervoor zorgen dat iedere vluchteling, indien hij of zij daar de mogelijkheid voor heeft, daadwerkelijk deze vergunning aanvraagt?
 2. Hoe hoog is deze bijdrage?
 3. Aan wie betaalt de vluchteling deze eigen bijdrage? Is dat aan de gemeente of het COA?

Commissievergadering en communicatie

Op 22 juni 2023 staat de commissievergadering gepland waarin het AZC besproken wordt. Wij vinden het belangrijk dat inwoners hiervan op de hoogte zijn én dat zij gebruik kunnen maken van hun recht om in te spreken bij deze commissievergadering. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de communicatie goed is. Daartoe hebben wij de volgende vragen gesteld: 

 1. Is het college bereid om op de website naast de communicatie over de besluit datum van 5 juli van de gemeenteraad (in het grijze kader) ook te communiceren dat mensen kunnen inspreken tijdens de commissievergadering (in het grijze kader) in plaats van alleen onder planning?
 2. Ziet het college de mogelijkheid om via de gemeentelijke (sociale) mediakanalen nog extra oproepen te plaatsen om te komen inspreken tijdens de commissievergadering?
 3. Kunt u van alle informatiebijeenkomsten en individuele gesprekken die het college heeft gevoerd de gesprekverslagen toesturen voor de commissievergadering?

Brief.

Download
Schriftelijke vragen tbv voorbereiding behandeling AZC in de commissievergadering van 22 juni 2023.
Schriftelijke vragen voorbereiding AZC c
Adobe Acrobat document 121.2 KB