· 

Schriftelijke vragen energietransitie

Theo Bos stelt namens de Barneveldse VVD vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van het onderzoek gedaan door Nieuwsuur over de rol van adviesbureaus bij de energietransitie in de Barneveldse ambtelijke organisatie. Daarnaast stelt hij vragen over windenergie, de netcongestie in combinatie met het vestigingsklimaat en het "off grid" ontwikkelen op de Harselaar. 

De rol van adviesbureaus in de energietransitie

12 september 2023 publiceerde Nieuwsuur het artikel ‘Experts: adviesbureaus nemen taak ambtenaren over bij energietransitie’. Voor dit artikel heeft Nieuwsuur onderzoek gedaan naar de rol van de adviesbureaus binnen de gemeenten en provincies. De gemeente Barneveld is ook gehoord in dit onderzoek. In de verantwoording is de reactie van de gemeente te vinden. De reactie:

 

"Er zijn verschillende manieren om taken rond de energietransitie uit te voeren. De inhuur van externen is daar één van. Afhankelijkheid impliceert dat dit de enige manier zou zijn. Maar een andere mogelijkheid zou zijn om eigen medewerkers hiervoor vrij te maken, op te leiden of hiervoor nieuwe medewerkers aan te nemen. In een aantal gevallen heeft de gemeente Barneveld ervoor gekozen externe expertise of uitvoeringskracht tijdelijk in te huren."

 

Naar aanleiding van dit onderzoek wil de Barneveldse VVD graag antwoord op de volgende vragen:

 1. In hoeveel gevallen heeft de gemeente Barneveld gebruik gemaakt van adviesbureaus in het kader van de energietransitie?
 2. In welke fases van de energietransitie werden adviesbureaus ingeschakeld? Wij ontvangen graag een overzicht.
 3. Waarom is ervoor gekozen om adviesbureaus voor dit kennisgebied in te schakelen?
 4. De Barneveldse VVD is van mening dat het inhuren van externen voor het tijdelijk uitvoeren van werkzaamheden een tijdelijke oplossing kan zijn, maar hier dient de onafhankelijkheid niet in het geding te komen. Daarnaast dient de kennis behouden te worden in de gemeente.
  a. Hoe wordt de opgedane kennis t.a.v. de energietransitie vastgelegd en gewaarborgd binnen de gemeentelijke organisatie? b. Hoe waarborgt de gemeente dat de adviesbureaus die ingeschakeld zijn daadwerkelijk onafhankelijk zijn? Kan de gemeente zelf waarborgen dat de ingehuurde krachten onafhankelijk zijn?

Geen aansluiting tot 2033

Naast onze zorgen omtrent de ingehuurde adviesbureaus maken wij ons ook zorgen over de energievoorziening in Barneveld. Zo is ons ter ore gekomen dat een nieuw bedrijf, dat zich wil gaan vestigen op de Harselaar, pas in 2033 een netaansluiting kan krijgen. Dit bedrijf wel verzocht is om een deel van de aansluitingskosten vooruit te betalen. De Barneveldse VVD hecht waarde aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven in onze gemeente. Daar hoort een goede energievoorziening bij. Daartoe ontvangen wij graag antwoord op de volgende vragen:

 

 1. Bent u het met ons eens dat het onacceptabel is dat er tot 2033 geen aansluiting mogelijk is?
 2. In hoeverre heeft deze aansluitingsproblematiek gevolgen voor de ontwikkeling van Harselaar 1-B?
 3. Welke acties gaat u inzetten om de deze problematiek op korte termijn op te lossen? 

Off grid

Gezien de aansluitingsproblematiek op het netwerk en het daardoor stagnerend aantal grote stroomvoorzieningen voor bedrijven, heeft de Barneveldse VVD daarover de volgende vragen:

 1. Is het college bereid om ‘off grid’ ontwikkeling op Harselaar 1-B toe te staan?
 2. Is het college bereid om ‘off grid’ ontwikkeling ook voor andere bedrijventerreinen toe te staan als dit op Harselaar 1-B succesvol blijkt? 

Energie steken in windenergie, is verloren energie

Energie in windenergie steken, is verloren energie Naast het feit dat er netcongestie ontstaat en/of al aanwezig is, blijft de gemeente energie steken in windenergie die ook op het net aangesloten dient te worden. Volgens de Barneveldse VVD kan deze capaciteit beter ingezet worden voor de ontwikkeling van alternatieve duurzame energie.

 

 1. Vindt het college het verstandig om capaciteit te blijven steken in windenergie, terwijl het onwaarschijnlijk is dat deze windmolens er ooit gaan komen? Bijvoorbeeld door de wespendief, de negatieve effecten op de volksgezondheid en de mogelijke negatieve milieueffecten.
 2. Indien het college door wil gaan met het ontwikkelen van een bestemmingsplan en mogelijk ooit een vergunning voor windenergie wil realiseren, hebben we de volgende vragen:
  a. Hoeveel uren gaan hier nog inzitten?
  b. Wat zijn de kosten hiervan?
  c. Wie gaat deze uren betalen?

Schriftelijke vragen

Download
Schriftelijke vragen over de energietransitie
Schriftelijke vragen energietransitie.pd
Adobe Acrobat document 106.4 KB