Waar komen die 2.000 woningen in Barneveld Noord?

Tijdens de commissie grondgebied van 25 januari 2024 is de evaluatie van de woonvisie besproken. Gerben Evers voerde hierin het woord. Hij besprak onder andere het realiseren van flexwoningen en de prestatieafspraak omtrent Barneveld Noord.  

 

Aangenomen voorstel over flexwoningen

Bij het aannemen van de woonvisie is ook een motie over flexwoningen aangenomen. In de evaluatie is te lezen dat het realiseren van flexwoningen niet zo 1,2,3 geregeld is, bijvoorbeeld vanwege het niet rondkrijgen van businesscases. Wij vragen ons af wat de status is van de uitvoering van deze motie.

Uit beantwoording van eerdere vragen bleek dat er geen gebruik is gemaakt van subsidiepotten die het Rijk beschikbaar stelt voor het realiseren (en verplaatsen) van flexwoningen. Mede doordat de gemeente andere prioriteiten stelt en de capaciteit beperkt is. Daarbij is besloten de capaciteit in te zetten voor ‘reguliere’ woningbouw, wat wij begrijpen.

Wij zijn van mening dat het realiseren van flexwoningen een bijdrage levert voor starters op de woningmarkt, maar ook voor jongeren die bijvoorbeeld uit de jeugdzorg stromen of voor andere inwoners die om wat voor reden niet meer thuis kunnen wonen. We stelden daarom de volgende vraag:

  • Heeft de gemeente bij andere overheden en/of buurtgemeente capaciteit uitgevraagd en/of de samenwerking gezocht op dit onderwerp? 

Waar komen die 2.000 woningen in Barneveld Noord? 

De gemeente Barnveld heeft eind 2022 vanuit het Rijk 17,5 miljoen euro toegekend gekregen voor de ontsluiting van Barneveld Noord. Hier tegenover staat dat er  in Barneveld Noord 2.000 woningen versneld gerealiseerd moeten worden. In het nieuwbouwproject Bloemendal komen 1.550 woningen.

 

Onze vragen in de commissie waren helder:

  • Waar komen die overige 450 woningen?
  • Wat is het gevolg als we die 2.000 woningen niet realiseren voor het toegekende bedrag uit het Rijk? 

 

 

Vergadering terugkijken?

Dat kan! De gemeente zend de vergaderingen live uit. Tevens zijn deze terug te kijken. De vergadering van 23 januari 2024 kan je hier terugkijken.