Oproep aan het college: maak voor woningbouw gebruik van trainees, innovatie en subsidies!

Er moeten genoeg woningen zijn voor alle inwoners van Barneveld. Met dat uitgangspunt blijven wij kritisch op de doelstellingen én de realisatie van woningbouw in de gemeente Barneveld. Tijdens de commissie van 16 mei heeft Gerben Evers daarom opnieuw aandacht gevraagd voor de woningbouw. Hierbij heeft hij een aantal suggesties aan het college meegegeven inzake netcongestie, capaciteit en optimaal gebruik maken van subsidies. 

 

Achterstand ten opzichten van de doelstelling én woningdeal

In oktober 2023 publiceerden wij het artikel 'Bouwplannen gemeente Barneveld: "Een nobel streven of een loze belofte?" ' naar aanleiding van de voortgangsrapportage woningbouw. In dit artikel is een infographic opgenomen waaruit blijkt dat er vanaf 2019 een flinke achterstand is opgelopen. In 2023 zijn 607 woningen opgeleverd, 7 meer dan de gemeentelijke doelstellingen. Hiermee is de achterstand per eind 2023 iets kleiner geworden, maar loopt het college nog steeds een fors aantal van 600 woningen achter op de doelstellingen. Wij hebben de infographic bijgewerkt met de nieuwste cijfers.  

Infographic

 

Aantal opleveringen in de komende jaren.

 Wij zijn blij dat in 2023 het jaardoel wel is gehaald. Wij zijn minder te spreken over de verwachting voor 2024. Hier staat dan wel tegenover dat in 2026 een oplevergolf (1149) gepland staat. Hierover hebben wij in de Commissie Grondgebied aan wethouder Wijnne de volgende vraag gesteld:

Hoe realistisch is de verwachting dat er in 2026 daadwerkelijk zoveel woningen opgeleverd gaan worden? Kunnen we eventueel een deel hiervan naar voren halen? Helaas was daarop het antwoord van de wethouder: dat gaat niet. Je leest er meer over in dit artikel in de Barneveldse Krant.

 

Uitdagingen.  

Aansluitend op onze vraag weten we ook dat er een aantal uitdagingen zijn. Zo is in het verleden onder andere aangegeven dat de menselijke capaciteit en de netcongestie een uitdaging zijn. Hierover hebben wij de volgende vragen gesteld en suggesties meegegeven aan het college:

1.    Dat netcongestie een issue is, weten we allemaal. Wij vragen ons af welke maatregelen er genomen worden om de te voorkomen dat woningen niet meer aangesloten kunnen worden op het net. Wordt er bijvoorbeeld nagedacht over innovatie op dit thema, tijdelijke stroomvoorziening of offgrid bouwen? Waarop wethouder Wijnne aan heeft gegeven dat de woningen tot 2026 aangesloten kunnen worden én dat er nagedacht wordt over innovatieve maatregelen. Daarnaast krijgt de raad, op korte termijn, een memo over de netcongestie in het algemeen.

 

2.    Op het gebied van menselijke capaciteit vragen wij ons af of er nagedacht is over het traineeship dat gefaciliteerd wordt door de provincie. Dit lijkt ons ook goed passen in de strategische personeelsplanning. Als dit is overwogen, horen we graag wat over besloten is. Zo niet, dan geven wij dit ter overweging mee. Misschien dat dit niet op korte termijn veel extra capaciteit oplevert, maar alle beetjes op korte termijn (die dan bijv. ‘kleinere projecten’ kunnen oppakken) kunnen uitmonden tot veel meer capaciteit in de toekomst. Het college heeft aan dat het traineeship bekend is en dat er een functionaris is die de personeelsplanning 

 

Optimaal gebruik maken van subsidiepotjes! 

Het rijk heeft meerdere subsidiepotjes voor woningbouw. Wellicht kan de gemeente hier optimaler gebruik van kan maken. Hiertoe stelden we de volgende vraag:

1.    Heeft de gemeente een subsidieadviseur? Zo niet, waarom niet? Mogelijkerwijze kunnen we dit oppakken met andere gemeenten, kosten delen en gezamenlijk de vruchten plukken.

De wethouder heeft aan dat in de breedte van de organisatie wordt nagedacht over een ‘subsidie’-functionaris. Heel veel zaken met betrekking tot wonen komt nu al binnen bij de advies- en beleidsmedewerkers Wonen.