· 

Zijn onze boeren veilig met het openbaar maken van de bedrijfsadresgegevens in de PAS-meldingen?

Op 19 januari 2022 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de bedrijfsadresgegevens in zogenoemde PAS-meldingen openbaar moet maken. Op grond van artikel 42 van de organisatieverordening heeft Theo Bos schriftelijke vragen gesteld aan het college over deze uitspraak van RvS en de mogelijke gevolgen voor Barneveldse bedrijven door het openbaar maken van deze gegevens.

 

Achtergrond van de zaak

Tussen 2015 en 2019 was op grond van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen vergunning nodig voor activiteiten met een beperkte stikstofuitstoot. Bedrijven konden met een melding volstaan. Mobilisation for the Environment (MOB) vroeg de minister om alle PAS-meldingen die in deze periode zijn gedaan openbaar te maken om zo een volledig beeld te krijgen van de stikstofuitstoot. De minister heeft zo’n 3.500 meldingen openbaar gemaakt, met uitzondering van de locatiegegevens. Daartegen kwam MOB eerder in beroep bij de rechtbank Noord-Nederland. Uit praktische overwegingen besloot de rechtbank eerst uitspraak te doen over tien meldingen van agrarische bedrijven uit Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Daarover oordeelde de rechtbank al in juli 2020 dat de minister ook de locatiegegevens van de bedrijven openbaar moest maken. Tegen die uitspraak kwamen de minister en LTO Noord in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

 

Locatiegegevens zijn emissiegegevens

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde in januari 2021 dat de gevraagde locatiegegevens niet alleen milieu-informatie, maar in het bijzonder ook emissiegegevens zijn. Dit is belangrijk, omdat de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) in vergelijking met andere soorten informatie minder mogelijkheden biedt om het verstrekken van milieu-informatie te weigeren, in het bijzonder bij emissiegegevens. De Wob heeft als doel om zoveel mogelijk informatie openbaar te maken over (stikstof)uitstoot in het milieu. Daarom bepaalt de Wob bijvoorbeeld dat als om emissiegegevens wordt gevraagd, de privacy van belanghebbenden geen rol mag spelen bij de beslissing om deze openbaar te maken.

 

Bedrijfsadresgegevens zijn locatiegegevens

Met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van januari 2021 was deze procedure echter nog niet ten einde. De minister was van mening dat niet de concrete adresgegevens van de bedrijven openbaar hoefde te worden gemaakt, maar dat ze kon worden volstaan met de coördinaten van de emissiebron. Dit om te voorkomen dat een grote hoeveelheid privacygevoelige gegevens voor iedereen beschikbaar wordt. MOB vindt dat de minister hiermee geen uitvoering heeft gegeven aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak. De rechtbank Noord-Nederland stelde MOB in juni 2021 in het gelijk. Volgens de rechtbank volgt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak klip en klaar dat locatiegegevens emissiegegevens zijn en dat bedrijfsadresgegevens in PAS-meldingen locatiegegevens zijn. De rechtbank droeg de minister dan ook op de bedrijfsadresgegevens alsnog openbaar te maken. Met de uitspraak van 19 januari 2022 bevestigt de Afdeling bestuursrechtspraak dit oordeel van de rechtbank in hoger beroep. De minister moet nu binnen drie weken de gevraagde bedrijfsadresgegevens alsnog openbaar maken.

 

Vraag

 

Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de VVD aan het college gevraagd of er een een draaiboek aanwezig is bij de gemeente Barneveld om te zorgen voor de veiligheid van deze bedrijven bij mogelijke acties van dieractivisten. De brief aan het college is te lezen via deze link.