· 

Kans op kankerverwekkende stoffen en aardbevingen bij geothermie

Theo Bos stelt namens de fractie, in samenwerking met het CDA, schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barneveld na aanleiding van de beantwoording van de vragen die wij op 16 februari 2023 hebben over het waterwingebied bij De Glind. 

 

In het antwoord op onze eerdere schriftelijke vragen over het zogenaamde ASV-gebieden (ASV: aanvullende strategische voorraden) geeft het college aan dat er nog geen sprake is van het aanwijzen van een drinkwatergebied maar van een reservering daarvoor. Tevens geeft het college aan dat er een beperking geldt in diepere waterlaag voor de toepassing van geothermie. De fractie van de VVD en het CDA willen meer duidelijkheid over de toewijzing van De Glind als mogelijk waterwingebied.

 

 

Terug naar eerder dit jaar.

Op 16 februari stelden wij vragen het waterwingebied bij De Glind. 

U kunt de vragen hier vinden: "Welke gevolgen heeft het waterwingebied in De Glind voor onze boeren en 't Paradijs?" 

 

Op 7 maart ontvingen wij de antwoorden op deze vragen. U kunt deze antwoorden onderaan deze pagina downloaden. 

 

Terug naar de jaren 70.

In de jaren 70 is er sprake geweest van waterwinning in het gebied rondom De Glind. De effecten op de grondwaterstand waren zodanig dat zelfs de buurtgemeente Leusden tegen de waterwinning in dat gebied in opstand kwamen net als de inwoners van het buitengebied van De Glind. Het grondwaterpeil kwam namelijk zo laag te staan dat de sloten in de omgeving droog kwamen te liggen. Uiteindelijk is destijds besloten dat de waterwinning gestopt moest worden. Laatst konden wij ook in het nieuws vernemen dat een te laag grondwaterpeil zorgt voor schade en verzakkingen aan funderingen van huizen en gebouwen.

 

Geothermie.

Een ander punt van zorg is wel dat de onderzoeken naar geothermie (aardwarmte) nog altijd gaande zijn, dit terwijl de provincie aangegeven heeft dat onder onze gemeente een waterdichte veenlaag ligt die water vasthoudt voor ons gebied en volgens de provincie niet doorboord mag worden in verband met lekkages. Voor geothermie is boren een noodzakelijkheid die wel tot enkele km's diep moet om voldoende warm water op te pompen. De uitstoot bij geothermie als open systeem is de stof Radon. Een giftige straling die, na de uitstoot van sigarettenrook, net zo kankerverwekkend is als sigarettenrook. Dan is er ook nog de kans op aardbevingsgevaar en de kosten voor proefboringen worden al geschat op enkele 10-tallen miljoenen euro’s. Proefboringen betekent dus ook dat de proefboringen op meerdere plaatsen zullen plaatsvinden wat de kans op lekkages in de veenlaag vergroot.

 

Vragen.

De Barneveldse VVD krijgt graag antwoord op de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met het feit dat in de jaren 70 waterwinning in de Glind afgebroken moest worden in verband met de grondwaterstand? 
  2. Indien het antwoord op vraag 1 ja is, heeft u dit dan ook ter kennis gegeven aan de provincie met een negatief advies om dit gebied tot waterwingebied aan te wijzen?
  3. Bent u bekend met het fenomeen dat er door een lage grondwaterstand schade en verzakkingen kunnen ontstaan aan funderingen van huizen en gebouwen?
  4. U geeft in uw beantwoording op de vragen van de Barneveldse VVD aan dat er een beperking is voor geothermie in de diepere waterlagen, betekent dit dan dat geothermie alleen mogelijk is in de hogere waterlagen en tot welke diepte gaat dat dan?
  5. Kunt u het eens zijn met onze fracties (Barneveldse VVD en het CDA) dat eventuele proefboringen leiden tot lekkages in de veenlaag die intact moet blijven volgens de provincie?
  6. Bent u bekend met het feit dat de uitstoot bij geothermie kankerverwekkende stoffen oplevert?

Tevens kan u de brief waarin wij deze vragen stellen hieronder downloaden.

 

Bijlagen.

Download
Beantwoording vragen Waterwingebied De Glind 7 maart 2023
Beantwoording vragen waterwinning.pdf
Adobe Acrobat document 83.9 KB
Download
Aanvullende vragen waterwingebied De Glind 2 juni 2023
Aanvullende vragen waterwingebied.pdf
Adobe Acrobat document 120.8 KB