· 

Schriftelijke vragen AZC

Jarne van Schaik stelt namens de Barneveldse VVD schriftelijke vragen over het asielzoekerscentrum (hierna: AZC). Ons standpunt inzake het AZC? Die vind je hier!

 

Wat vooraf ging 

In mei 2022 maakte u, als college van de gemeente Barneveld, bekend dat u een AZC wil gaan vestigen voor 300 asielzoekers in de gemeente Barneveld. In de raadsvergadering van juli 2022 heeft de meerderheid van de gemeenteraad hiermee ingestemd. Vervolgens is in juli 2023 de locatie, vlak naast de nieuwbouw woonwijk Bloemendal, waar het AZC dient te komen vastgesteld door de  meerderheid van de gemeenteraad. In dat betreffende raadsvoorstel is het volgende proces met elkaar afgesproken:

 

 

 

 • Alle afspraken en verantwoordelijkheden tussen de gemeente en het COA worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst met daarbij aanvullende werkafspraken (een eerste concept van dit document zit ter informatie in de bijlage).
 • Ook start het traject van het aanvragen van de omgevingsvergunning. Deze wordt aangevraagd door het COA. De vergunning kan binnen acht weken verleend worden, waarna de beroeps- en bezwaarprocedure start. Deze beroeps- en bezwaarprocedure kan, afhankelijk van aard en omvang, in totaal circa twee jaar duren. De mogelijkheid tot planschade voor belanghebbenden staat conform wet- en regelgeving open.
 • Voor realisatie van het AZC is een programma van eisen, stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan vereist welke opgesteld moeten worden.
 • Het bouwrijp maken van het perceel duurt, inclusief het schrijven van het bestek en de aanbestedingsperiode, 10 tot 12 maanden. Dit betreft gemiddelde doorlooptijden waarbij er op onderdelen versneld kan worden.
 • Het COA heeft aangegeven dat de bouw van het AZC ongeveer 9 maanden in beslag neemt.

Besluitvorming

Nadat de raad het raadsvoorstel in juli 2023 heeft vastgesteld heeft het college in september 2023 de bestuursovereenkomst getekend met het COA. Op 12 maart is er een raadsinformatiebrief gestuurd over de ontwikkelingen. Na het lezen van de brief hebben wij nog enkele vragen.

 

1.     Welke rol heeft de gemeenteraad in het vervolg van het proces?

2.     Hoe zorgt u als college dat de gemeenteraad actief wordt geïnformeerd over dit proces?

3.     Krijgt de raad hier nog een raadsvoorstel ter beoordeling en vaststelling?

  

Taakstelling

Volgens officiële bekendmakingen van 31 januari 2024 dient de gemeente Barneveld 382 asielzoekers op te vangen en 32 alleenstaande minderjarigen (hierna: AMV’s). Deze aantallen zijn  hoger dan met elkaar afgesproken voor de locatie Nijkerkerweg 132 in Barneveld. De meerderheid van de gemeenteraad heeft namelijk ingestemd met maximaal 305* asielzoekers, dit is ook zo vastgelegd in de bestuursovereenkomst met het COA. Tevens is afgesproken dat in deze AZC-locatie geen AMV’s gehuisvest gaan worden. De Barneveldse VVD wil meer duidelijkheid krijgen van het college hoe het college hiermee om gaat.

 

Hiertoe hebben wij de volgende vragen:

 1. In de bestuursovereenkomst is opgenomen dat in het AZC aan de Nijkerkerweg 132 in Barneveld maximaal 305 asielzoekers opgevangen gaan worden en er geen AMV’s komen. In de raadsinformatiebrief wordt gesteld dat het aantal vluchtelingen in het AZC 300 blijft. Kan het college ons ook toezeggen dat de afspraak van geen AMV's gehandhaafd blijft?
 2. Indien het COA alsnog AMV’s in het AZC gaat huisvesten of boven de maximale 305 asielzoekers komt, welk gevolg heeft dit dan?
 3. Indien er geen AMV's in het AZC worden gehuisvest, maar die wel in Barneveld worden opgevangen conform de verdeelsleutel, waar worden deze AMV's dan gehuisvest? Komt daarvoor een voorstel naar de raad?

Straatverlichting Nijkerkerweg

In de raadsvergadering van 5 juli 2024 is onze motie ‘straatverlichting fietspad’ aangenomen door de raad. Daarin hebben we u opgeroepen een onderzoek in te stellen naar de straatverlichting op de Nijkerkerweg waarin een scenario wordt uitgewerkt om beide fietspaden (zelfstandig) te voorzien van straatverlichting.  In de raadsinformatiebrief wordt gesteld dat het onderzoek ‘de komende maanden’ wordt uitgevoerd.

 

Hiertoe hebben wij de volgende vragen:

 1. Wanneer kan de raad de uitkomsten van dit onderzoek verwachten en worden de resultaten van het onderzoek openbaar gedeeld?
 2. Wat gaat u met de uitkomsten doen? Komt daarvoor t.z.t. een voorstel naar de raad?

Netcongestie

In augustus 2023 verscheen het volgende bericht in Binnenlands Bestuur: opvang asielzoekers ‘ongekend grote opgave’. In dit artikel wordt het AZC in Tubbergen beschreven. Hier was het COA gestart met het verzwaren van het elektriciteitsnet, zonder dat de vergunningverlening daarvoor rond was (aldus RTV Oost). Voor het verzwaren van het elektriciteitsnet moet de gemeente een vergunning afgeven. In het geval van gemeente Tubbergen was de bezwaartermijn op deze vergunning nog niet verlopen.

 

Hiertoe hebben wij de volgende vragen: 

 1. Wat is de status van het elektriciteitsnet voor de locatie waar het AZC geplaatst gaat worden?
 2. Is het college het met ons eens dat indien het elektriciteitsnet in de omgeving van het AZC vol is of bijna vol is het aansluiten van reguliere woningen in de nieuwbouw wijk Bloemendal én het aansluiten van onze bedrijven voorrang dienen te krijgen op een aansluiting? Zo niet, waarom niet?
 3. Geldt met het ingaan van de omgevingswet nog steeds dat voor het verzwaren van het elektriciteitsnet de gemeente een vergunning moet geven, waar vervolgens bezwaar opgemaakt kan worden?

*In de bestuursovereenkomst is vastgelegd dat met circa wordt bedoeld dat de capaciteit soms iets boven de 300 kan liggen (door bijv. de geboorte van een baby, nareizende familieleden van een vreemdeling op éénzelfde locatie plaatsen, of een gezin wat uit net meer mensen bestaat) en dat deze situatie tijdelijk is. We hebben het hierbij over een bandbreedte tot ongeveer +5 personen

 

 

Brief.

Download
Schriftelijke vragen AZC
Schriftelijke vragen AZC.pdf
Adobe Acrobat document 127.8 KB